Regeling vaststelling tijdstippen voor- en naschoolse opvang BES

Geldend van 01-08-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 mei 2011, nr. WJZ/303099 (2771), houdende de vaststelling van de tijdstippen waarbinnen een bevoegd gezag van een school voor de organisatie van opvang van leerlingen gedurende de voor- en naschoolse opvang zorg draagt op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling vaststelling tijdstippen voor- en naschoolse opvang BES)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 50, derde lid, van de Wet primair onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling tijdstippen voor- en naschoolse opvang

De tijdstippen waarbinnen het bevoegd gezag van een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet primair onderwijs BES zorg draagt voor de organisatie van opvang van leerlingen gedurende de voor- en naschoolse periode, bedoeld in artikel 50, derde lid, van deze wet, zijn gelegen tussen 07:00 uur en 18:00 uur.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling tijdstippen voor- en naschoolse opvang BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina