Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES

Geldend van 10-06-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 mei 2011, nr. WJZ/303092 (3860) houdende modellen diploma’s, cijferlijsten, certificaten, getuigschrift, bewijs van ontheffing met verklaring vwo, havo, vsbo en getuigschrift AGO (Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES)

De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 32, vierde lid, en artikel 33 van de Wet voortgezet onderwijs BES zoals deze is komen te luiden op 10 oktober 2010 en de artikelen 43, tweede lid, en 44, vierde lid, van het Besluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Modellen diploma’s vwo, havo en vsbo

  • 1 De modellen voor de diploma’s eindexamen zijn opgenomen in bijlage 1a bij deze regeling.

  • 2 De modellen voor de diploma’s eindexamen havo zijn opgenomen in bijlage 1b bij deze regeling.

Artikel 3. Modellen cijferlijsten vwo, havo en vsbo

De modellen voor de cijferlijsten eindexamen vwo, havo en vsbo zijn opgenomen in de bijlagen 2a, 2b en 2c bij deze regeling.

Artikel 4. Modellen voorlopige cijferlijsten vwo, havo en vsbo

De modellen voor de voorlopige cijferlijsten eindexamen vwo, havo en vsbo zijn opgenomen in de bijlagen 3a, 3b, 3c bij deze regeling.

Artikel 5. Model certificaat vsbo

Het model voor het certificaat vsbo is opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 6. Model getuigschrift arbeidsgericht onderwijs

Het model getuigschrift arbeidsgericht onderwijs zijn opgenomen in bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 8. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina