Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling [...] van Buitenlandse Zaken 2006 (Model Verenigde Naties)

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 08-06-2011 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 25 mei 2011, nr. DVF/SE-023/11, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Model Verenigde Naties)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Model Verenigde Naties gelden voor de periode van 15 mei 2011 tot en met 31 december 2011 de bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor de in artikel 1 genoemde periode geldt een subsidieplafond van € 25.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Het Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 6 december 2010, nr. DVF/SE-336/10, tot vaststelling van het subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en het Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 10 november 2008, nr. DVF/FS-136/08, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 worden ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken
namens deze:

de Directeur Generaal Internationale Samenwerking,

J.M.G. Brandt

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2012]

Model United Nations

[Vervallen per 01-01-2012]

Het Model Verenigde Naties (Model United Nations, hierna te noemen MUN) is een simulatie van de Verenigde Naties (onder meer de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad) en overige multilaterale organisaties, waardoor studenten in aanraking kunnen komen met de wereld van diplomatie en internationale betrekkingen. Jaarlijks nemen studenten over de hele wereld deel aan MUN gerelateerde activiteiten.

Afdeling 9, paragraaf 2 (Buitenlandse betrekkingen) van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 biedt de mogelijkheid tot het verstrekken van subsidies ten behoeve van bevordering van draagvlak, kennis en inzicht in en de meningsvorming over aangelegenheden met betrekking tot de buitenlandse betrekkingen en bevordering van een positieve beeldvorming over Nederland in het buitenland. De Minister van Buitenlandse Zaken wil op grond daarvan aan MUN gerelateerde activiteiten stimuleren.

In aanvulling op de bepalingen van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 gelden daarvoor de volgende criteria:

  • De doelgroep van een MUN-voorstel zijn academische studenten;

  • Deelname aan een MUN dient bij voorkeur toegankelijk te zijn voor studenten van meerdere universiteiten;

  • De reis- en verblijfskosten van individuele delegaties naar of uit het buitenland komen niet voor subsidie in aanmerking;

  • De personeelskosten (inhuur personeel, salarissen, onkostenvergoedingen etc.) komen – in relatie tot de gehele begroting – maar zeer beperkt in aanmerking voor subsidie;

  • De maximale bijdrage per subsidieaanvraag is € 6000.

Terug naar begin van de pagina