Burgerlijk Wetboek; Algemene wet bestuursrecht; Besluit kostenvergoeding en schadevergoeding

[Regeling vervallen per 25-12-2013.]
Geldend van 08-06-2011 t/m 24-12-2013

Burgerlijk Wetboek; Algemene wet bestuursrecht; Besluit kostenvergoeding en schadevergoeding

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 21 augustus 2003, nr. DGB2003/4461M, Stcrt. 2003, 164 , zoals laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 20 juni 2006, nr. CPP2006/1353M, Stcrt. 2006, 128 . De Belastingdienst krijgt hiermee een ruimere bevoegdheid om verzoeken om kostenvergoeding of schadevergoeding zelfstandig af te doen. De mogelijkheid om bij het Ministerie van Financiën te verzoeken om een heroverweging van de beslissing van de Belastingdienst wordt beperkt. Het vragen van een dergelijke heroverweging kan leiden tot een voor verzoeker nadeliger beslissing.

1. Uitbreiding bevoegdheid Belastingdienst

[Vervallen per 25-12-2013]

De bevoegdheid van de Belastingdienst inzake de zelfstandige afhandeling van verzoeken om kostenvergoeding en schadevergoeding, anders dan voor kosten gemaakt in verband met de behandeling van bezwaar of administratief beroep, wordt als volgt vastgesteld.

Indien het verzoek per geval het bedrag van € 10.000 niet te boven gaat, zijn de volgende in de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 genoemde functionarissen bevoegd om zelfstandig te beslissen op dergelijke verzoeken:

Vorenstaande bevoegdheid geldt tevens indien het verzoek het bedrag van € 10.000 te boven gaat, voor zover de Belastingdienst van oordeel is dat het verzoek slechts tot een bedrag van maximaal € 10.000 dient te worden toegewezen.

Een verzoek om heroverweging van de beslissingen van de Belastingdienst op verzoeken om kostenvergoeding en schadevergoeding kan worden voorgelegd aan het cluster Bedrijf van het Directoraat-generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën indien het verzoek het bedrag van € 5.000 te boven gaat. Bij heroverweging zal het verzoek om kostenvergoeding of schadevergoeding in volle omvang worden getoetst, waarbij niet is uitgesloten dat dit leidt tot een voor verzoeker nadeliger beslissing.

2. Afbakening

[Vervallen per 25-12-2013]

Dit besluit geldt niet voor:

3. Ingetrokken regelingen

[Vervallen per 25-12-2013]

Het besluit van 21 augustus 2003, nr. DGB2003/4461M, Stcrt. 2003, 164 en het daarbij behorende wijzigingsbesluit van 20 juni 2006, nr. CPP2006/1353M, Stcrt. 2006, 128, worden ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van het onderhavige besluit.

4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-12-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 mei 2011

De

staatssecretaris

van Financiën

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina