Omzetbelasting, toepassing verlaagd tarief; renovatie en herstel van woningen

[Regeling vervallen per 01-10-2011.]
Geldend van 01-07-2011 t/m 30-09-2011

Omzetbelasting, toepassing verlaagd tarief; renovatie en herstel van woningen

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

1. Inleiding

[Vervallen per 01-10-2011]

Voor de renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar na eerste ingebruikneming geldt tijdelijk een verlaagd btw-tarief. Het verlaagde tarief geldt alleen voor de arbeidscomponent. Dit verlaagde tarief is in de Wet op de omzetbelasting 1968 opgenomen in Tabel I, onderdeel b, post 21. Met ingang van 1 juli 2011 komt deze post te vervallen. Voor werkzaamheden die ná 30 juni worden afgerond geldt daarom het algemene tarief (nu 19%). In dit verband zijn vragen gerezen over werkzaamheden die zijn gestart vóór 1 juli maar ná die datum worden afgerond. In verband met het vervallen van deze post keur ik bij wijze van overgangsregeling het volgende goed, voor zoveel nodig op grond van artikel 63 van de AWR.

2. Goedkeuring

[Vervallen per 01-10-2011]

Ik keur goed dat eerder genoemde post b 21 van toepassing blijft voor diensten die vóór 1 juli zijn aangevangen en vóór 1 oktober 2011 zijn afgerond. Hierbij geldt als voorwaarde dat uit de administratie van de ondernemer moet blijken dat de werkzaamheden zijn aangevangen vóór 1 juli. De dienst wordt als afgerond beschouwd als de oplevering heeft plaatsgevonden en de consument het werk heeft aanvaard. De aanvaarding kan ook blijken uit het feit dat de consument het werk heeft betaald.

3. Inwerkingtreding (en vervaldatum)

[Vervallen per 01-10-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2011 en vervalt met ingang van 1 oktober 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juni 2011

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina