Tijdelijke vrijstelling beregeningsverbod zetmeelaardappelen Noordoostelijk Zand- en dalgrondgebied

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 08-06-2011 t/m 31-12-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 mei 2011, nr. 208952, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 19 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen ten behoeve van door droogte en vorst getroffen zetmeelaardappelteelten in Groningen en Drenthe (Tijdelijke vrijstelling beregeningsverbod zetmeelaardappelen Noordoostelijk Zand- en dalgrondgebied)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 19 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 De vrijstelling geldt niet voor telers die tevens pootgoed telen dat onder het keuringsregime van de stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (hierna: de NAK) valt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De vrijstelling is alleen van toepassing voor de teler van aardappelen die de volgende gegevens over de voorgenomen beregening aan de Coöperatie AVEBE U.A. (statutair gevestigd te Foxhol en hierna: de AVEBE) heeft verstrekt:

  • a. zijn naam, adres en woonplaats;

  • b. (een) kaart(en) waarop alle met aardappelen beteelde percelen, waarvoor het voornemen bestaat om deze te beregenen, voldoende duidelijk zijn ingetekend, alsmede per perceel een opsomming van de aangeplante rassen is gegeven;

  • c. de aanduiding van de watergangen waaruit beregend gaat worden, en

  • d. de door hem ondertekende verklaring, bedoeld in bijlage 2.

 • 2 Het beregenen van aardappelpercelen met oppervlaktewater uit de aangegeven watergang is alleen toegestaan indien de teler beschikt over een door de NAK afgegeven verklaring waaruit blijkt dat in een monster in duplo dat in mei 2011 is genomen uit de watergang waaruit beregend gaat worden, de bacterie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. niet is aangetroffen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De teler die aardappelen teelt op een perceel, dat geheel of gedeeltelijk is beregend volgens deze vrijstelling, levert in 2011 de volledige aardappelopbrengst van het perceel aan de AVEBE voor de industriële verwerking, waarbij met AVEBE wordt overeengekomen dat de aardappelen op zodanige wijze worden verwerkt dat de bacterie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., indien aanwezig, zich niet kan verspreiden.

 • 2 De teler voert in 2012 een adequate bestrijding uit van aardappelopslag op het perceel dat geheel of gedeeltelijk met oppervlaktewater is beregend.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 23 mei 2011. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 23 mei 2011, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 23 mei 2011.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling beregeningsverbod zetmeelaardappelen Noordoostelijk Zand- en dalgrondgebied.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Bijlage 1. behorende bij artikel 1 van de Tijdelijke vrijstelling zetmeelaardappelteelten Noordoostelijk Zand- en dalgrondgebied

[Vervallen per 01-01-2013]

Bijlage 248953.png

Bijlage 2. behorende bij artikel 2 van de Tijdelijke vrijstelling ten behoeve van door droogte en vorst getroffen zetmeelaardappelteelten Noordoostelijk Zand- en dalgrondgebied

[Vervallen per 01-01-2013]

Verklaring

[Vervallen per 01-01-2013]

Hierbij verklaart de ondergetekende:

 • a. dat hij in het gebied waarop de vrijstelling van toepassing is, zetmeelaardappelen teelt waarvan op perceelsniveau 10% of meer van de aanwezige planten zijn bevroren of symptomen van vorstschade vertonen;

 • b. dat hij de volledige opbrengst van alle op een perceel geteelde aardappelrassen aflevert aan de AVEBE (dus geen TBM teelt en geen afzet naar andere verwerkers van aardappelen);

 • c. geen pootgoed teelt dat onder het keuringsregime van de stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (hierna NAK) valt;

 • d. alleen een beregening uit te voeren op het opgegeven perceel indien geen bruinrot is aangetroffen in een door de NAK uit de watergang waaruit beregend wordt, genomen watermonster in duplo;

 • e. er geen bezwaar tegen te hebben dat alle gegevens die NAK en AVEBE bij de uitvoering van onderhavige vrijstelling verkrijgen, beschikbaar worden gesteld aan de nVWA of aan andere door de nVWA aan te wijzen organisaties;

 • f. er mee bekend te zijn dat niet kan worden uitgesloten dat het oppervlaktewater besmet is met de bacterie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ook indien in het watermonster geen bruinrot is aangetroffen;

 • g. dat hij bekend is met het feit dat hij de verplichting heeft om in 2012 aardappelopslag op een adequate wijze te bestrijden;

 • h. er mee bekend te zijn dat de Plantenziektenkundige Dienst de beregende partij(en) en eventueel ook andere partijen kan (laten) bemonsteren;

 • i. er mee bekend te zijn dat in het uit de partij genomen monster(s) bacterie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al wordt aangetroffen, de gebruikelijke maatregelen worden gelegd op de partij en op het perceel waarop de besmette partij is geteeld conform de richtlijn. Zie http://www.vwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/dossier/bruinrot/maatregelen-bij-besmetting-bruinrot ;

 • j. de kosten te accepteren die aan de monstername en analyse verbonden zijn;

 • k. de AVEBE, NAK en de nVWA te vrijwaren voor schadeclaims van derden als gevolg van de door de teler toegepaste beregening.

BRS nummer .....

Lidnummer AVEBE .....

Naam .....

Adres .....

Postcode en woonplaats .....

Telefoon .....

Mobiel .....

Fax .....

Email .....

Datum .....

Handtekening .....

Terug naar begin van de pagina