Regeling verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM)

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geldend van 07-06-2011 t/m 14-03-2013

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 1 juni 2011, nr. WJZ/11074158, houdende regels inzake commerciële radio-omroep voor de verlenging van niet-landelijke vergunningen in de FM-band en van vergunningen in de AM-band en voor de verlening van vergunningen voor frequentieruimte in band III (Regeling verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM))

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de artikelen 9, eerste en vierde lid, 11, derde lid, en 12 van het Frequentiebesluit;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 15-03-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 15-03-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Verlenging van vergunningen voor frequentieruimte in de FM-band en de AM-band

[Vervallen per 15-03-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Een aanvraag om verlenging van de looptijd van een FM- of een middengolfvergunning tot en met 31 augustus 2017 wordt ingediend bij de minister.

 • 2 De aanvraag wordt na inwerkingtreding van deze regeling en uiterlijk 28 juni 2011 om 14.00 uur per post ontvangen dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het volgende adres: Agentschap Telecom, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen.

 • 3 Bij persoonlijke overhandiging van de aanvraag wordt een bewijs van ontvangst afgegeven dat is voorzien van datum en tijdstip van ontvangst en ondertekening.

 • 4 De aanvrager dient slechts één aanvraag in, ook indien hij als houder van verscheidene FM- of middengolfvergunningen aanspraak wenst te maken op verlenging van zijn vergunningen.

 • 5 De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het in bijlage 1 opgenomen model en gaat vergezeld van de in dit model genoemde gegevens en bescheiden.

 • 6 Bij de aanvraag maakt de aanvrager per te verlengen FM- of middengolfvergunning kenbaar of hij aan de in nationale voetnoot 004 van het Nationaal Frequentieplan 2005 bedoelde koppeling voldoet en blijft voldoen:

  • a. door middel van een vergunning voor digitale radio-omroep overeenkomstig de artikelen 6 en 7; of

  • b. door middel van doorgifte op basis van een overeenkomst als bedoeld in artikel 1, onder i.

 • 7 De aanvrager doet, uitgaand van zijn in het zesde lid bedoelde keuze, zijn aanvraag vergezeld gaan van:

  • a. een aanvraag voor een vergunning voor digitale radio-omroep overeenkomstig artikel 7;

  • b. een kopie van een door hem gesloten doorgifte-overeenkomst die voldoet aan het gestelde in bijlage 2.

 • 8 Het zesde en zevende lid zijn niet van toepassing op de aanvrager van verlenging van een middengolfvergunning die mede beschikt over een vergunning voor digitale radio-omroep binnen het frequentiebereik 219,584–221,120 MHz.

Artikel 3

[Vervallen per 15-03-2013]

Indien niet is voldaan aan artikel 2, tweede lid, weigert de minister de verlenging van de vergunning.

Artikel 4

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Indien de aanvraag niet is geweigerd op grond van artikel 3 en de aanvrager heeft niet voldaan aan een van de in artikel 2, vierde tot en met zevende lid, gestelde eisen, deelt de minister dit de aanvrager mee en stelt de minister de aanvrager in de gelegenheid het verzuim te herstellen.

 • 2 De aanvrager heeft gedurende acht werkdagen te rekenen vanaf de dag na dagtekening van de mededeling, bedoeld in het eerste lid, de gelegenheid het verzuim te herstellen.

 • 3 De gegevens of bescheiden ten behoeve van het verzuimherstel worden per post ontvangen op dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het adres, genoemd in artikel 2, tweede lid, binnen de in het tweede lid bedoelde termijn, met dien verstande dat de ontvangst geschiedt vóór 17.00 uur.

 • 4 Indien het verzuim niet binnen de termijn, bedoeld in het tweede en het derde lid, en op de wijze, vermeld in het derde lid, is hersteld of de aanvrager na herstel niet heeft voldaan aan de in artikel 2, vierde tot en met zevende lid, gestelde eisen, kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.

Artikel 5

[Vervallen per 15-03-2013]

Indien de aanvraag niet is afgewezen of buiten behandeling is gesteld op grond van artikel 3 onderscheidenlijk artikel 4, vierde lid, zijn de artikelen 3.6 en 3.7 van de wet van overeenkomstige toepassing bij het nemen van een besluit op de aanvraag.

Paragraaf 3. Vergunningen voor frequentieruimte in band III

[Vervallen per 15-03-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Voor een houder van een FM- of een middengolfvergunning, uitgezonderd een houder van een middengolfvergunning als bedoeld in artikel 2, achtste lid, is voor het verkrijgen van een vergunning een achttiende deel van de capaciteit van de allotment die overeenkomstig bijlage 3 is gekoppeld aan de desbetreffende FM- of middengolfvergunning, beschikbaar voor het gelijktijdig uitzenden van de radioprogramma’s die worden uitgezonden met gebruikmaking van de FM-vergunning respectievelijk de middengolfvergunning, behoudens het bepaalde in artikel 8, tweede lid.

 • 2 Indien de vergunninghouder verscheidene FM- of middengolfvergunningen heeft, is voor het verkrijgen van een vergunning beschikbaar voor het gelijktijdig uitzenden van de radioprogramma’s die worden uitgezonden met gebruikmaking van de desbetreffende FM-vergunningen respectievelijk middengolfvergunningen, behoudens het bepaalde in artikel 8, tweede lid:

  • a. indien deze vergunningen op grond van bijlage 3 zijn gekoppeld aan dezelfde allotment: een achttiende deel van de capaciteit van die allotment;

  • b. indien deze vergunningen op grond van bijlage 3 niet zijn gekoppeld aan dezelfde allotment: een achttiende deel van de capaciteit van elk van de gekoppelde allotments.

 • 3 Het eerste en tweede lid gelden niet langer voor zover de aanvraag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, niet wordt toegewezen of voor zover bij de toepassing van artikel 2, zesde lid, is gekozen voor de onder b van die bepaling vermelde optie.

Artikel 7

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Een aanvraag van een houder van een FM- of een middengolfvergunning, uitgezonderd een houder van een middengolfvergunning als bedoeld in artikel 2, achtste lid, voor een vergunning voor digitale radio-omroep met betrekking tot de in artikel 6, eerste en tweede lid, bedoelde frequentiecapaciteit wordt ingediend bij de minister.

 • 2 Indien de in artikel 2, eerste lid, bedoelde aanvraag om verlenging betrekking heeft op verscheidene FM- of middengolfvergunningen, heeft de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, betrekking op even veel vergunningen voor digitale radio-omroep als het aantal te verlengen FM- of middengolfvergunningen waarbij is gekozen voor de in artikel 2, zesde lid, onder a, vermelde optie, met dien verstande dat per allotment slechts een vergunning voor digitale radio-omroep wordt aangevraagd.

 • 4 Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat ook in het geval dat bij de aanvraag voor een vergunning voor digitale radio-omroep niet is voldaan aan artikel 2, tweede lid, de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld het verzuim te herstellen overeenkomstig artikel 4.

Artikel 8

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt toegewezen, wijst de minister gelijktijdig de aanvraag voor een vergunning voor digitale radio-omroep toe.

 • 2 De minister kan een vergunning voor digitale radio-omroep verlenen die minder dan een achttiende deel maar ten minste 1/21 deel van de capaciteit van een allotment betreft indien het aantal aanvragen om vergunningen voor digitale radio-omroep voor die allotment dat op grond van deze regeling is gedaan of dat in het kader van een toekomstige verleningsprocedure kan worden gedaan, hiertoe naar het oordeel van de minister aanleiding geeft.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 15-03-2013]

Artikel 9

[Vervallen per 15-03-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling uitvoering artikel 9 Frequentiebesluit.]

Artikel 10

[Vervallen per 15-03-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

[Vervallen per 15-03-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 juni 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Bijlage 1. : Model voor een aanvraag als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van de Regeling verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM)

[Vervallen per 15-03-2013]

Aan Agentschap Telecom,

t.a.v. Projectteam verlengingen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

Hiermee dien ik een aanvraag in* om verlenging van de looptijd tot en met 31 augustus 2017 van de vergunning(en) voor de hieronder door mij aangekruiste kavel(s) voor niet-landelijke commerciële FM-omroep of commerciële middengolfomroep en kies ik voor die kavel(s) voor de wijze van digitalisering zoals aangekruist in de onderstaande tabel.

Instructie voor invullen tabel voor aanvraag verlenging en keuze voor digitaliseringsverplichting

In de linker kolom kruist u de kavel aan waarvoor u verlenging aanvraagt. Indien u voor meer dan één kavel verlenging aanvraagt, kruist u elk van deze kavels aan.

Bij iedere kavel waarvoor u verlenging aanvraagt, maakt u een keuze uit de volgende twee digitaliseringsopties:

 • 1) ‘eigen vergunning’, of

 • 2) doorgifte.

Indien u bij een kavel kiest voor een ‘eigen vergunning’, kruist u het hokje in de tweede kolom aan. Indien u voor een kavel kiest voor doorgifte, dan kruist u het hokje in de derde kolom aan. Voor één kavel kunt u dus slechts één digitaliseringsoptie kiezen.

Indien u (dezelfde rechtspersoon of natuurlijk persoon) houder bent van een middengolfvergunning en ook van een vergunning voor digitale radio-omroep voor kavel 11c, kruist u voor die middengolfvergunning géén hokje aan in de tweede of derde kolom. Het betreft de situatie, bedoeld in artikel 2, 8e lid, van de regeling. Indien de middengolfvergunning gehouden wordt door een andere rechtspersoon dan de rechtspersoon die houder is van een vergunning voor landelijke commerciële radio-omroep, dient u wél een hokje in de tweede of derde kolom aan te kruisen.

Te verlengen vergunningen

Aanvraag eigen vergunning voor digitale radio-omroep (optie 1)

Doorgifte (optie 2)

Ik vraag verlenging aan van de looptijd van de vergunning(en) voor de volgende kavel(s):

Ik vraag voor de periode van 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2017 een vergunning voor digitale radio-omroep aan met betrekking tot de allotment die overeenkomstig bijlage 3 is gekoppeld aan de desbetreffende vergunning1.

Ik overleg hierbij een kopie van een doorgifte-overeenkomst die voldoet aan de eisen, bedoeld in bijlage 22.

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

B24

B25

B26

B27

B28

B29

B30

B31

B32

B33

B34

B35

B36

B37

       

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C9

C10

C11

C12

1 De allotment waarop de aangevraagde vergunning voor digitale radio-omroep betrekking heeft, wordt bepaald overeenkomstig de tabel van bijlage 3. Hierin wordt aangeduid met welke allotment het verzorgingsgebied van de middengolf- of FM-vergunning waarvoor verlenging wordt gevraagd, (het meest) overeenkomt. Alleen in deze allotment is capaciteit beschikbaar voor verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep – dat wil zeggen in beginsel een achttiende deel van de capaciteit van de allotment (artikel 6, jo. 8, tweede lid, van de regeling).

Indien meer dan één keer een hokje wordt aangekruist ter verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep en het betreft ingevolge de in bijlage 3 opgenomen tabel dezelfde allotment, wordt dit (gelet op artikel 7, tweede lid, van de regeling) aangemerkt als één aanvraag voor die allotment (in beginsel een achttiende deel van de capaciteit daarvan, gelet op artikel 6, tweede lid, van de regeling).

2 Ten aanzien van doorgifte-overeenkomsten wordt verwezen naar bijlage 2 bij de regeling die de eisen gesteld aan doorgifte-overeenkomsten bevat.

Naam van de vergunninghouder: .....

Naam en functie van degene die namens de vergunninghouder deze aanvraag indient en ondertekent: ....., .....

Informatie of bijgevoegde bescheiden waaruit blijkt dat de indiener van de aanvraag bevoegd is deze aanvraag namens de vergunninghouder in te dienen (bijv. door bijvoeging van een uittreksel uit het handelsregister of een kopie van de statuten): .....

Handtekening: .....

* Ingevolge artikel 2, tweede lid, van de regeling dient de aanvraag uiterlijk 24 juni 2011 om 14.00 uur per post te zijn ontvangen op dan wel door middel van persoonlijke overhandiging te zijn ingediend op het bovengenoemde adres. Ingevolge artikel 2, vierde lid, van de regeling dient de aanvrager slechts één aanvraag in, ook indien hij als houder van verscheidene FM- of middengolfvergunningen aanspraak wenst te maken op verlenging van zijn vergunningen.

Bijlage 2. : Eisen die aan een doorgifte-overeenkomst worden gesteld op grond van artikel 2, zevende lid, onder b, van de Regeling verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM)

[Vervallen per 15-03-2013]

I. Algemeen

[Vervallen per 15-03-2013]

Indien de houder van de te verlengen vergunning(en) bij de aanvraag om verlenging één of meer keren gekozen heeft voor de optie van digitalisering door middel van doorgifte, dient hij bij zijn aanvraag een kopie van een doorgifte-overeenkomst als bedoeld in artikel 1, onder i, van de regeling, te overleggen welke voldoet aan de in deze bijlage gestelde eisen.

Dit betekent dat de doorgifte-overeenkomst ten tijde van de aanvraag om verlenging reeds dient te zijn gesloten. Wel kan de overeenkomst gesloten zijn onder de voorwaarde dat de gevraagde verlenging wordt toegewezen.

De houder van de op grond van deze regeling te verlengen vergunning (verder: de vergunninghouder) dient de doorgifte-overeenkomst te hebben gesloten met een partij die houder is van een vergunning voor digitale radio-omroep die betrekking heeft op de frequentieband 219,496–221,208 MHz (kavel 11c) of op een van de frequentiebanden die zijn bedoeld in de tabel behorende bij nationale voetnoot 002 van het Nationaal Frequentieplan 2005 (verder: de opdrachtnemer).

Indien de aanvraag betrekking heeft op verscheidene vergunningen voor digitale radio-omroep kan de vergunninghouder volstaan met één doorgifte-overeenkomst, mits hiermee voor elk van de FM- of middengolfvergunningen wordt voldaan aan de hieronder genoemde digitaliseringseisen.

II. Digitaliseringseisen

[Vervallen per 15-03-2013]

De doorgifte-overeenkomst dient aan de volgende eisen te voldoen:

 • 1. De opdrachtnemer verspreidt met gebruikmaking van zijn vergunning voor digitale radio-omroep vanaf 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2017 één programmakanaal, bestaande uit een aanbod van radioprogramma’s, een en ander in de zin van artikel 1.1 Mediawet 2008, dat hem door de vergunninghouder ter beschikking wordt gesteld, zijnde het aanbod dat de vergunninghouder uitzendt met gebruikmaking van zijn eigen FM- of middengolfvergunning. Het programmakanaal wordt verspreid in het gebied, c.q. de gebieden, bedoeld onder 2a dan wel 2b, waarbij wordt voldaan aan de eisen, bedoeld onder 3.

 • 2a. Indien de doorgifte-overeenkomst de digitalisering betreft van één te verlengen kavel, wordt het in punt 1 bedoelde radioprogrammakanaal verspreid in een of meer gebieden:

  • a. met vanaf 1 september 2015 (gezamenlijk) een grootte van ten minste:

   • i. het voorspelde maximale theoretische verzorgingsgebied van de te verlengen kavel overdag, zoals berekend op basis van de van toepassing zijnde planningsnorm (*)(verder: het analoge verzorgingsgebied);

    of, indien dat kleiner is:

   • ii.

    • gedurende de periode 1 september 2015 tot en met 31 december 2016: 2988,4 km2 (= 8% van Nederland) (**);

    • gedurende de periode 1 januari 2017 tot en met 1 september 2017: 5976,8 km2 (= 16% van Nederland) (**);

   en

  • b. waarvan (tezamen) ten minste 80% overlapt met het analoge verzorgingsgebied.

 • 2b. Indien de doorgifte-overeenkomst de digitalisering betreft van meer dan één te verlengen kavel, wordt het in punt 1 bedoelde radioprogrammakanaal uitgezonden in een of meer gebieden:

  • a. met vanaf 1 september 2015 gezamenlijk een grootte van ten minste:

   • i. de voorspelde maximale theoretische verzorgingsgebieden van de te verlengen kavels overdag, zoals berekend op basis van de van toepassing zijnde planningsnorm (*), met dien verstande dat theoretische verzorgingsgebieden voor zover zij elkaar overlappen maar één keer meetellen bij de berekening van de grootte van de gebieden waar die dienst moet worden aangeboden (verder: het analoge verzorgingsgebied);

    of, indien dat kleiner is,

   • ii.

    • gedurende de periode 1 september 2015 tot en met 31 december 2016: 8% van Nederland voor elke allotment waaraan de te verlengen kavels overeenkomstig bijlage 3 zijn gekoppeld (8%, dus 2988,4 km2, indien de kavels aan één allotment zijn gekoppeld; 16%, dus 5976,8 km2, indien de te verlengen kavels aan twee allotments zijn gekoppeld etc.);

    • gedurende de periode 1 januari 2017 tot en met 1 september 2017: 16% van Nederland voor elke allotment waaraan de te verlengen kavels overeenkomstig bijlage 3 zijn gekoppeld (16%, dus 5976,8 km2, indien de kavels aan één allotment zijn gekoppeld; 32%, dus 11.953,6 km2, indien de te verlengen kavels aan twee allotments zijn gekoppeld etc.);

   en

  • b. waarvan (tezamen) ten minste 80% overlapt met het analoge verzorgingsgebied.

 • 3. Het radioprogrammakanaal, bedoeld onder 1:

  • a. kan op ten minste 98 procent van de locaties in de gebieden, bedoeld onder 2, op iedere tijdstip waarop een radioprogramma wordt uitgezonden met gebruikmaking van de desbetreffende FM- of middengolfvergunning, zonder storingen of onderbrekingen worden ontvangen, waarbij in motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 de ontvangst moet kunnen worden gerealiseerd met een gangbare ontvanger die bestemd is voor ontvangst in motorrijtuigen en een standaardantenne en waarbij in andere gevallen de ontvangst op een hoogte van anderhalve meter boven het maaiveld moet kunnen worden gerealiseerd met een gangbare ontvanger voor portable ontvangst, en

  • b. wordt uitgezonden in een geluidskwaliteit die gelijk is aan 192 kb/s (stereo-uitzending), indien gebruikt wordt gemaakt van MPEG 2, in een geluidskwaliteit die gelijk is aan 48 kb/s (stereo-uitzending), indien gebruik wordt gemaakt van AAC+, of , indien gebruik wordt gemaakt van een andere techniek, met een geluidskwaliteit die ten minste vergelijkbaar is met de kwaliteit die met stereo kan worden behaald door middel van de twee genoemde technieken, en

  • c. bevat de radioprogramma’s die tevens door middel van een eigen FM- of middengolfvergunning van de vergunninghouder worden uitgezonden, met dien verstande dat die radioprogramma’s gelijktijdig en ongewijzigd digitaal dienen te worden uitgezonden.

 • 4. De doorgifte-overeenkomst bevat een passend boetebeding voor gevallen waarin de opdrachtnemer in gebreke is bij het nakomen van de onder 1 bedoelde verplichting.

(*)

Middengolfvergunningen

De van toepassing zijnde planningsnorm voor de middengolfvergunningen is de planningsnorm die is gebruikt bij de uitgifte van deze vergunningen in 2003 en nadien. Deze planningsnorm is als volgt:

Propagatiemodel

Grondgolf propagatie conform GE 75

met bodemgeleidbaarheid conform

ITU-R Recommendatie P.832-2

Protectieverhoudingen

30 dB voor 0 kHz

5 dB voor +/– 9 kHz

Berekening interferentie

Conform GE75

Nominale veldsterkte

Dagverzorging 66 dBµV/m

Nachtverzorging 77 dBµV/m

Niet-landelijke FM-vergunningen

De frequentieplanning in de band van 87,6 MHz tot en met 104,8 MHz geschiedt op basis van onderstaande planningsnorm die is gebruikt bij de uitgifte van deze vergunningen in 2003 en nadien.

 

Parameter

Propagatiemodel

ITU Recommendation 370 met TCA en morfo

Ontvangstantenne

Non-directief

Hoogte ontvangstantenne

1,5 meter; met een morfografisch afhankelijke correctie om van 10 m. naar 1,5 m. om te rekenen

Polarisatiediscriminatie

Geen

Gewenst signaalniveau

50% plaats

50% tijd

Ongewenst signaalniveau

50% plaats

10% tijd & 50% tijd (worst case)

Terrein-oneffenheid

Terrain Clearance Angle (TCA) conform ITU rec. 370-7

Protectieverhoudingen conventioneel geplande zenders voor respectievelijk continue / troposferische storing

0 kHz

100 kHz

200 kHz

300 kHz

400 kHz

40 B / 32 dB

30 B / 22 dB

– 2 dB

– 15 dB

– 25 dB

Protectieverhoudingen voor SFN en NSF geplande zenders

0 kHz

100 kHz

200 kHz

300 kHz

400 kHz

2 .. 25 dB (afhankelijk van looptijd)

5 dB

– 5 dB

– 15 dB

– 25 dB

Berekening interferentie

Methode sterkste stoorder

Ontvangst

Stereo

Minimum bruikbare veldsterkte

37 tot 43,5 dBµV/meter op 1,5 meter hoogte; afhankelijk van de morfografie.

(**) Deze minimum-norm wordt toegelicht in paragraaf 5 van het algemeen deel van de toelichting bij de regeling.

Bijlage 3. : Overzicht van de koppeling van allotments aan vergunningen voor commerciële niet-landelijke fm-radio en commerciële middengolfradio, bedoeld in de artikelen 1, onder g, en 6 van de Regeling verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM)

[Vervallen per 15-03-2013]

In de onderstaande tabel worden aangeduid:

 • in kolom 1: de niet-landelijke FM-vergunningen en middengolfvergunningen waarvoor verlenging kan worden aangevraagd;

 • in kolom 2: de ‘gekoppelde’ allotment, d.w.z. de allotment waarin (uitsluitend) capaciteit beschikbaar is voor een vergunning voor digitale radio-omroep; in voetnoot 1 zijn de allotments omschreven op overeenkomstige wijze als in nationale voetnoot 006 van het Nationaal Frequentieplan 2005.

Niet-landelijke commerciële radio-omroep

Allotment1

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096488 (kavel B1)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5403842 (kavel B2)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096425 (kavel B3)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096268 (kavel B4)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096201 (kavel B5)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096488 (kavel B6)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096378 (kavel B7)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096240 (kavel B8)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096488 (kavel B9)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096441 (kavel B10)

allotment 9D-N

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5403764 (kavel B11)

allotment 9D-N

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096419 (kavel B12)

allotment 9D-N

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096349 (kavel B13)

allotment 6B

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096380 (kavel B14)

allotment 6B

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096419 (kavel B15)

allotment 6B

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096382 (kavel B16)

allotment 9D-N

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096382 (kavel B17)

allotment 6B

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096382 (kavel B18)

allotment 6B

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096248 (kavel B19)

allotment 6B

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096374 (kavel B20)

allotment 6B

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096158 (kavel B21)

allotment 7A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096206 (kavel B22)

allotment 7A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096474 (kavel B23)

allotment 7A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096258 (kavel B24)

allotment 9D-Z

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096492 (kavel B25)

allotment 7A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5403838 (kavel B26)

allotment 6B

De vergunning met kenmerk AT-EZ/6165338 (kavel B27)

allotment 9D-N

De vergunning met kenmerk AT-EZ/6165342 (kavel B28)

allotment 6B

De vergunning met kenmerk AT-EZ/6165345 (kavel B29)

allotment 6B

De vergunning met kenmerk AT-EZ/6165347 (kavel B30)

allotment 6B

De vergunning met kenmerk AT-EZ/6165351 (kavel B31)

allotment 7A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/6165357 (kavel B32)

allotment 6B

De vergunning met kenmerk AT-EZ/6165361 (kavel B33)

allotment 9D-N

De vergunning met kenmerk AT-EZ/6165367 (kavel B34)

allotment 6B

De vergunning met kenmerk AT-EZ/6165370 (kavel B35)

allotment 9D-N

De vergunning met kenmerk AT-EZ/6165372 (kavel B36)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/6165377 (kavel B37)

allotment 6B

1 Omschrijving van de in de tabel genoemde allotments:

 • allotment 6B (182.880 MHz–184.416 MHz) komt uit DVB allotment HOL0902H en betreft de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en het grootste deel van de provincie Flevoland;

 • allotment 7A (188.160 MHz–189.696 MHz) komt uit DVB allotment HOL0905H en betreft de provincies Brabant en Limburg;

 • allotment 8A (195.168 MHz–196.704 MHz) komt uit DVB allotment HOL0903H en betreft de provincies Zuid Holland, Utrecht, en een deel van de provincies Noord-Holland en Flevoland;

 • allotments 9D-N en 9D-Z (207.296 MHz–208.832 MHz), waarbij allotment 9D-Z komt uit het DVB allotment HOL0901H en betrekking heeft op de provincie Zeeland en allotment 9D-N komt uit het DVB allotment HOL0906H en betrekking heeft op de provincie Friesland en een deel van de provincie Noord-Holland.

Commerciële middengolfomroep

Allotment

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096381 (kavel C1)

allotment 6B

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096266 (kavel C2)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096377 (kavel C3)

allotment 6B

De vergunning met kenmerk AT-EZ/6165391 (kavel C4)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096377 (kavel C5)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096477 (kavel C6)

allotment 7A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5403765 (kavel C7)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096377 (kavel C9)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5403824 (kavel C10)

allotment 9D-N

De vergunning met kenmerk AT-EZ/6165417 (kavel C11)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/6165419 (kavel C12)

allotment 8A

Terug naar begin van de pagina