Richtlijn bedreiging 5.02

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-10-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn bedreiging 5.02

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op bedreiging. In zijn meest eenvoudige vorm wordt deze mondeling en/of door middel van gebaren geuit. Als strafverzwarend geldt de bedreiging, die schriftelijk wordt gedaan of bestaat uit het inrijden met een motorvoertuig op een persoon. Door de daarvan uitgaande dreigende werking dient het gebruik van een wapen bij de bedreiging een verzwarende rol te spelen. In geval de bedreiging wordt geuit in directe samenhang met een sportevenement dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Eveneens dient in geval de bedreiging discriminatoire aspecten bevat een zwaardere sanctie gehanteerd te worden.

Andere verzwarende factoren zijn te vinden in de relatie van de verdachte met het slachtoffer, zoals het treffen van een willekeurig slachtoffer of het feit dat het slachtoffer zich in een afhankelijke situatie ten opzichte van de verdachte bevindt. Ook indien het slachtoffer van de bedreiging een ambtenaar betreft, dient dit zwaarder gesanctioneerd te worden. Een factor die leidt tot vermindering van de sanctie is het mede veroorzaken van het delict door het slachtoffer door de verdachte te tergen.

Aard van de richtlijn

Commuun

Basisdelicten

  • Bedreiging, mondeling en/of door middel van gebaren of schriftelijk

  • Bedreiging door middel van inrijden met een motorvoertuig

Wettekst

Basisdelict bedreiging, mondeling en/of door middel van gebaren of schriftelijk 5.02.01

Beschrijving

In zijn meest eenvoudige vorm betreft dit delict bedreiging sec, mondeling en/of door middel van gebaren. Indien de bedreiging schriftelijk (of per sms, twitter, internet e.d.) wordt gedaan, dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld.

Toepasselijk kader

Aanwijzing kader voor strafvordering

Basispunten

10 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Aard van de bedreiging

– de bedreiging is mondeling en/of door middel van gebaren

0 pt

– de bedreiging is schriftelijk (of per sms, twitter, internet e.d.)

5 pt

Gebruik van een wapen

– Geen wapen

0 pt

 

– Slag- of stootwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp.

Overig voor bedreiging/mishandeling geschikt voorwerp/wapen.

20 pt

 

– Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp

40 pt

 

– (Nep)vuurwapen, niet uitsluitend gebruikt als slag- of stootwapen

60 pt

(DV,GS)

(DV) + dagvaarden

(GS) + in beginsel gevangenisstraf

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

Er is geen sprake van medeplegen

+0%

Er is sprake van medeplegen

+25%

Afhankelijke situatie

Slachtoffer kwalificeert de strafmaat

– Het slachtoffer kwalificeert de strafmaat niet

+0%

– Het slachtoffer was een ambtenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening gepleegd

+200%

– Het slachtoffer was een andere beroepsbeoefenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn beroep gepleegd

+200%

– Het slachtoffer stond in een afhankelijke situatie tot de verdachte

+33%

– Het slachtoffer verhinderde of probeerde te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd ging worden

+150%

Willekeurig gekozen slachtoffer

– Geen willekeurig gekozen slachtoffer

+0%

– Willekeurig gekozen slachtoffer

+25%

Discriminatoire aspecten

– Geen sprake van discriminatoire aspecten

+0%

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit

+50%

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit

+ 100%

(DV,TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0%

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Indien beoordeling van dit basisdelict tevens plaats vindt op grond van de beoordelingsfactor ‘aard van het letsel’, houdt die factor verband met de factor ‘aanleiding’. Indien sprake is van ‘geen letsel’, ‘licht letsel’ of ‘letsel’, zoals benoemd in de beoordelingsfactor ‘aard van het letsel’ dient de factor ‘aanleiding’ als mogelijk strafverminderend te gelden; in geval van zwaarder letsel kan niet worden gesproken van een redelijk verband tussen het tergen en het toegebrachte letsel.

Aanleiding

– Geen sprake van ‘uitlokking’ of tergen door het slachtoffer of de benadeelde

+0%

– Er is sprake van ‘uitlokken’ en/of tergen door het slachtoffer of de benadeelde

–25%

Agressie in het verkeer

– Geen sprake van agressie in het verkeer

+0%

– Er is sprake van agressie in het verkeer

+25%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing.

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0%

– Medeplichtige

–33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0%

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50%

(NH)

– 1 maal binnen 2–5 jaar

+50%

 

– Meermalen

+100%

(DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Exceptionele gevolgen

- Er is geen sprake van exceptionele gevolgen voor het slachtoffer

+0 %

 

- Er is sprake van exceptionele gevolgen voor het slachtoffer

+0 %

(DV,M)

(DV) + dagvaarden

(M) + mogelijk is maatwerk geïndiceerd

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

– Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

– Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Gezien de ernst van de omstandigheid dient bij bedreiging met een steekwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp in beginsel een taakstraf te worden gevorderd, mits wordt voldaan aan de voorwaarden, genoemd in de Aanwijzing Taakstraffen (2008A025). Contra-indicaties voor een taakstraf zijn onder meer ernstige geweldsmisdrijven en weigering tot schadevergoeding. In die gevallen worden de taakstrafpunten naar gevangenisstraf omgerekend. In dit verband wordt bedreiging met een (nep)vuurwapen gezien als een ernstig geweldsmisdrijf.

Indien de gevolgen voor het slachtoffer exceptioneel zijn dient te worden gedagvaard en overlegd te worden met de officier van justitie over de op te leggen straf (maatwerk).

Basisdelict bedreiging door middel van inrijden met een motorvoertuig op een persoon (5.02.02)

Beschrijving

Deze vorm van bedreiging betreft het inrijden met een motorvoertuig op een persoon, die niet tenlaste wordt gelegd als poging doodslag of poging zware mishandeling.

Toepasselijk kader

Aanwijzing kader voor strafvordering

Basispunten

60 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0%

– Er is sprake van medeplegen

+25%

Afhankelijke situatie

Slachtoffer kwalificeert de strafmaat

– Het slachtoffer kwalificeert de strafmaat niet

+0%

– Het slachtoffer was een ambtenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening gepleegd

+200%

– Het slachtoffer was een andere beroepsbeoefenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn beroep gepleegd

+200%

– Het slachtoffer stond in een afhankelijke situatie tot de verdachte

+33%

– Het slachtoffer verhinderde of probeerde te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd ging worden

+150%

Willekeurig gekozen slachtoffer

– Geen willekeurig gekozen slachtoffer

+0%

– Willekeurig gekozen slachtoffer

+25%

Discriminatoire aspecten

– Geen sprake van discriminatoire aspecten

+0%

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit

+50%

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit

+ 100%

(DV,TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0%

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Indien beoordeling van dit basisdelict tevens plaats vindt op grond van de beoordelingsfactor ‘aard van het letsel’, houdt die factor verband met de factor ‘aanleiding’. Indien sprake is van ‘geen letsel’, ‘licht letsel’ of ‘letsel’, zoals benoemd in de beoordelingsfactor ‘aard van het letsel’ dient de factor ‘aanleiding’ als mogelijk strafverminderend te gelden; in geval van zwaarder letsel kan niet worden gesproken van een redelijk verband tussen het tergen en het toegebrachte letsel.

Aanleiding

– Geen sprake van ‘uitlokking’ of tergen door het slachtoffer of de benadeelde

+0%

– Er is sprake van ‘uitlokken’ en/of tergen door het slachtoffer of de benadeelde

–25%

Agressie in het verkeer

– Geen sprake van agressie in het verkeer

+0%

– Er is sprake van agressie in het verkeer

+25%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing.

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0%

– Medeplichtige

–33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0%

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50%

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50%

 

– Meermalen

+100%

(DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Exceptionele gevolgen

- Er is geen sprake van exceptionele gevolgen voor het slachtoffer

+0 %

 

- Er is sprake van exceptionele gevolgen voor het slachtoffer

+0 %

(DV,M)

(DV) + dagvaarden

(M) + mogelijk is maatwerk geïndiceerd

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Gezien de ernst van de omstandigheid dient bij dit delict te worden gedagvaard.

Indien de gevolgen voor het slachtoffer exceptioneel zijn dient tevens te worden overlegd met de officier van justitie over de op te leggen straf (maatwerk).

Terug naar begin van de pagina