Wijzigingswet financiële markten 2010

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Wet op het financieel toezicht te wijzigen teneinde regels te stellen met betrekking tot de uitbreiding van de vrijstellingsmeldingen en voorschriften met betrekking tot de vorm en de inhoud daarvan, een vrijwillig toezichtregime voor beleggingsinstellingen en de zware ontheffing alsmede technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht en andere wetgeving op het terrein van de financiële markten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VIIIa

  • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder «de inwerkingtredingsdatum» verstaan: 1 november 2009.

  • 3 Terzake van geldtransacties die zijn uitgevoerd voor de inwerkingtredingsdatum, blijft de Wet inzake de geldtransactiekantoren zoals deze luidde voor de inwerkingtredingsdatum van toepassing.

  • 4 De rechtspersoon waaraan de Minister van Financiën ingevolge artikel 18 van de Wet inzake de geldtransactiekantoren taken en bevoegdheden heeft overgedragen kan na de inwerkingtredingsdatum tot drie jaren na de dag waarop de overtreding heeft plaatsgevonden een bestuurlijke boete opleggen terzake van overtreding van een voorschrift dat in verband met het uitvoeren van een geldtransactie is gesteld bij of krachtens de Wet inzake de geldtransactiekantoren.

  • 5 Op een bestuurlijke boete of last onder dwangsom die is opgelegd terzake van overtreding van een voorschrift in verband met het uitvoeren van een geldtransactie voor de inwerkingtredingsdatum, blijft de Wet inzake de geldtransactiekantoren van toepassing zoals deze luidde voor die datum. Op een aanwijzing die op grond van artikel 10 van de Wet inzake de geldtransactiekantoren is gegeven in verband met het uitvoeren van een geldtransactie voor de inwerkingtredingsdatum, blijft de Wet inzake de geldtransactiekantoren van toepassing zoals deze luidde voor die datum.

Artikel VIIIb

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie Richtlijn nr. 2007/64/EG).]

Artikel VIIIf

De Stichting Autoriteit Financiële Markten trekt de door haar op grond van artikel 2:65, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht voor het aanbieden van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten en artikel 2:80, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht voor het bemiddelen in verzekeringen verleende ontheffingen in. Artikel 1:104, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht is van overeenkomstige toepassing.

Artikel IX

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, waarbij terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met een daarbij te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 12 mei 2011

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de zevenentwintigste mei 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina