Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving 2011

[Regeling vervallen per 01-06-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-05-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 23 mei 2011, nr. 5696941/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van medewerkers verkeershandhaving van de regionale politiekorpsen als buitengewoon opsporingsambtenaren

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd team Verkeer van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie van 12 april 2011;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2016]

De personen, werkzaam in de functie van medeweker verwerking, radarwaarnemer of verkeersassistent binnen het team verkeershandhaving in dienst van de nationale politie, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2016]

De buitengewoon opsporingsambtenaar, werkzaam als radarwaarnemer of verkeersassistent, kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012, omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien, korte wapenstok en pepperspray.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 75 personen per regionale eenheid als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2016]

  • 1 Het Hoofd team Verkeer van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 6 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 01-06-2016]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 01-06-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2011 en vervalt met ingang van 1 juni 2016.

Artikel 11

[Vervallen per 01-06-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 mei 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina