Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2011–2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-08-2011 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 mei 2011, nr. WJZ/292144 (2757), houdende regels voor het verstrekken van subsidie ten behoeve van het versterken van de cultuureducatie in het primair onderwijs in het schooljaar 2011–2012 (Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2011–2012)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2013]

De minister verstrekt aan het bevoegd gezag een subsidie voor het schooljaar 2011–2012, waarmee de school haar visie op de functie van cultuureducatie in haar onderwijsprogramma in samenwerking met haar culturele omgeving vertaalt in een samenhangend geheel van cultuureducatieve activiteiten.

Artikel 3. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-01-2013]

De subsidie bestaat uit een bedrag van € 10,90 per leerling voor het schooljaar 2011–2012. Het aantal leerlingen wordt vastgesteld op basis van de door de accountant gevalideerde telgegevens van 1 oktober van het voorafgaande schooljaar.

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Het bevoegd gezag werkt mee aan een nulmeting en evaluatie.

  • 2 Het bevoegd gezag geeft de minister en de door hem aangewezen ambtenaren desgevraagd alle inlichtingen die deze in verband met de ontvangen subsidie verlangen. Het bevoegd gezag geeft desgewenst aan voornoemde ambtenaren de boeken en bescheiden ter inzage.

Artikel 5. Betaling

[Vervallen per 01-01-2013]

De subsidie voor het schooljaar 2011–2012 wordt in oktober 2011 betaalbaar gesteld.

Artikel 6. Besteding van de subsidie

[Vervallen per 01-01-2013]

De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten die zijn verbonden aan de in artikel 2 van deze regeling beschreven activiteiten. Het eventueel niet voor de activiteiten aangewende deel van de subsidie kan, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011 en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2011–2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina