Regeling bekostiging koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

[Regeling vervallen per 01-02-2015.]
Geldend van 01-11-2012 t/m 31-01-2015

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 mei 2011, nr. IVV/BBO/2011/7912, tot het stellen van regels voor de bekostiging van de koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Regeling bekostiging koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 13, vierde lid, van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen;

Besluit:

Artikel 2. Raming baten en lasten

[Vervallen per 01-02-2015]

Voor 1 oktober van elk jaar verstrekt de SVB aan de Minister in het jaarplan met begroting een opgave van het totaalbedrag aan de voor het komende jaar geraamde baten en lasten met betrekking tot de toekenning van koopkrachttegemoetkomingen, uitgesplitst naar lasten KOB per maand en uitvoeringskosten per jaar.

Artikel 3. Betaling voorschot

[Vervallen per 01-02-2015]

  • 1 De Minister stort op de rekening-courant, bedoeld in artikel 5.16, onderdeel a, van de Regeling Wfsv, een periodiek voorschot op het bedrag, bedoeld in artikel 2, van:

    • a. geraamde lasten KOB met als valutadatum de tweeëntwintigste dag van elke maand, en

    • b. 1/12de deel van de geraamde uitvoeringskosten met als valutadatum de vijftiende dag van elke maand.

  • 2 De Minister kan, na overleg met de SVB, van de in het eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde bedragen afwijken.

Artikel 4. Afrekening

[Vervallen per 01-02-2015]

  • 1 In de jaarrekening, bedoeld in artikel 49 van de Wet SUWI, worden de baten en lasten, alsmede de ontvangen voorschotten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, uitgesplitst naar lasten KOB en uitvoeringskosten van de toekenning van koopkrachttegemoetkomingen opgenomen.

  • 2 Na goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening, bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, rekent de Minister de baten en lasten, alsmede de ontvangen voorschotten, met betrekking tot het desbetreffende kalenderjaar af, met als valutadatum 1 juni van het hierop volgende kalenderjaar.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-02-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2011, waarbij artikel 8 vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-02-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 mei 2011

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina