Besluit instelling voortgangscommissie Curaçao

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Besluit van 9 mei 2011 tot instelling van de voortgangscommissie Curaçao

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 april 2011 nr. 2011-2000153567;

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten;

Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

Tot lid van deze commissie worden benoemd:

  • de heer C.A. Peterson, benoemd in overeenstemming met het gevoelen van de raad van ministers van Curaçao op aanbeveling van Onze Minister-President van Curaçao,

  • mevrouw D. Mulock Houwer, benoemd in overeenstemming met het gevoelen van de raad van ministers van Nederland op aanbeveling van Onze Minister-President van Nederland, en

  • de heer M.J.H. Marijnen, benoemd in overeenstemming met het gevoelen van de raad van ministers van Curaçao en met het gevoelen van de raad van ministers van Nederland, tevens voorzitter.

Artikel 3

  • 1 De leden worden benoemd voor de periode van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 10 oktober 2012.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad en in het Publicatieblad van Curaçao zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 mei 2011

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de vierentwintigste mei 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina