Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van B.O.O.M. 2011

[Regeling vervallen per 01-06-2016.]
Geldend van 01-06-2011 t/m 31-05-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 mei 2011, nr. 5695684/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. B.O.O.M.: het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie;

 • b. buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2016]

De personen, werkzaam in de functie van (junior)vermogenstraceerder of analist/documentatlist, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2016]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 60 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2016]

 • 1 De directeur B.O.O.M. brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2016]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 7 juni 2006 nr. 5424431/506/CBK, worden voor de duur van hun geldigheid geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 01-06-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2011 en vervalt met ingang van 1 juni 2016.

Artikel 9

[Vervallen per 01-06-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van B.O.O.M. 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 mei 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina