Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers Libië

[Regeling vervallen per 24-05-2012.]
Geldend van 25-05-2011 t/m 23-05-2012

Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 13 mei 2011, nr. 5693621/11, tot het instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Libië

De Minister voor Immigratie en Asiel,

Gelet op artikel 43, aanhef en onder a, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

  • Overwegende dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie in Libië en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden, genoemd in artikel 29, van de Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

  • Dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium voor asielaanvragen van personen afkomstig uit Libië wordt ingesteld met ingang van de dag van inwerkingtreding en voor de duur van zes maanden;

  • Dat in deze situatie voor asielzoekers afkomstig uit Libië tevens een vertrekmoratorium wordt ingesteld, eveneens voor de duur van zes maanden.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-05-2012]

De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000, voor vreemdelingen afkomstig uit Libië, die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met een jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 24-05-2012]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze bepaalde groep vreemdelingen afkomstig uit Libië voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005.

Artikel 3

[Vervallen per 24-05-2012]

Artikel 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Libië op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onderdeel h, i en k, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 4

[Vervallen per 24-05-2012]

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant.

De

Minister

voor Immigratie en Asiel,

G.B.M. Leers

Terug naar begin van de pagina