Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Alkmaar, domein I Openbare Ruimte 2011

[Regeling vervallen per 25-05-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 24-05-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2011, nr. 5695431/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Afdeling Stadstoezicht van de gemeente Alkmaar

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Alkmaar van 3 april 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Haarlem en de korpschef van de regiopolitie Noord-Holland Noord;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-05-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 25-05-2016]

De personen, werkzaam in de functie van Allround Inspecteur Stadstoezicht, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 25-05-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 25-05-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 25-05-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 25-05-2016]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 25-05-2016]

  • 1 Het hoofd van afdeling Stadstoezicht van de gemeente Alkmaar brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 25-05-2016]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de Afdeling Stadstoezicht van de gemeente Alkmaar in de functie Allround Inspecteur Stadstoezicht worden, voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 25-05-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 25-05-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Alkmaar, domein I Openbare Ruimte 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 mei 2011

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina