Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst SEB-VTH Handhaving van de gemeente Maastricht, domein I Openbare Ruimte 2011

[Regeling vervallen per 25-05-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 24-05-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2011, nr. 5695875/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Maastricht in het domein I Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Dienst SEB-VTH Handhaving van de gemeente Maastricht van 12 april 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket te Maastricht en de korpschef van de regiopolitie Limburg-Zuid;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-05-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 25-05-2016]

De personen, werkzaam in de functie van BOA Openbare Ruimte en in de functie wijkgebonden medewerker van de Dienst SEB-VTH Handhaving van de gemeente Maastricht, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 25-05-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 25-05-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 60 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 25-05-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 25-05-2016]

  • 1 Het hoofd van de Dienst SEB-VTH Handhaving van de gemeente Maastricht brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 25-05-2016]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien en een korte wapenstok.

Artikel 8

[Vervallen per 25-05-2016]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 31 mei 2006, nr. 5419739/Justis/06, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 25-05-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 25-05-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst SEB-VTH Handhaving van de gemeente Maastricht, domein I Openbare Ruimte 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 mei 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina