Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archieven Generale Staf/Staf Bevelhebber [...] de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1979)

Geldend van 21-05-2011 t/m heden

Besluit van 17 februari 2011, CDC/IVENT/DCDI/SSA nr. 2011002834 van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van archiefbescheiden van de archieven van de Generale Staf/Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1979), bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a en b, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten is het inventarisnummer, van de archieven van de Generale Staf/Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1979), genoemd in de eerste kolom, niet openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers

Niet openbaar tot 1 januari

4624

2034

Artikel 3

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Generale Staf/Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1979), beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers

Beperkt openbaar tot 1 januari

2664

2034

2836

2020

2854

2028

2855

2028

2856

2028

2862

2030

2863

2028

2864

2025

Artikel 4

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 3, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 3, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van de Generale Staf/Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1989)’.

Den Haag, 17 februari 2011

De

Minister

van Defensie,
voor deze:

Secretaris-generaal,

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina