Circulaire Rijksnormering 2011

[Regeling vervallen per 31-12-2011.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 30-12-2011

Circulaire Rijksnormering 2011

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij doe ik u de normering Rijkspersonenauto’s 2011 toekomen. De Rijksnormering is bedoeld om de transparantie en onderlinge vergelijkbaarheid van aan te schaffen personenauto’s binnen de rijksoverheid mogelijk te maken.

De geïndexeerde normbedragen die gelden van 1-1-20111tot en met 31-12-2011 zijn als volgt:

Jaarkilometrage

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Categorie D

Categorie E

30.000 km /

looptijd 4 jaar

0,36

0,44

0,50

   

60.000 km /

looptijd 2 jaar

0,33

0,40

0,48

0,51

0,58

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat de bovengenoemde berekening slechts geldt als een normberekening. U zult dan ook wanneer het gewenste voertuig binnen de normering past tevens een bedrijfseconomische berekening moeten (laten) maken. De bedrijfseconomische berekening dient gebaseerd te zijn op de werkelijke looptijd, het werkelijke aantal kilometers en de daaraan gerelateerde restwaarde, Reparatie Onderhoud en Banden prijs per kilometer (ROB), korting etc. Daarnaast dient u gebruik te maken van de kortingen die overheidsbreed zijn bedongen.

Tevens treft u hierbij 2 bijlagen aan:

 • 1. Een toelichting met uitgangspunten die voor de berekening van de norm kilometerprijs van belang zijn;

 • 2. Een lijst met functionele eisen.

Ik verzoek u binnen uw departement brede bekendheid te geven aan zowel de nieuwe normbedragen als de toelichting op de uitgangspunten van de rijksnormering. Deze informatie is ook beschikbaar op de website www.Rijksnormering.nl

Hoogachtend,
De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:

J.J.M. Uijlenbroek,

Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.

Bijlage 1. Toelichting normering rijkspersonenauto’s 2011

[Vervallen per 31-12-2011]

A. Uitgangspunten

[Vervallen per 31-12-2011]

De Rijksnormering beoogt uniformiteit en onderlinge vergelijkbaarheid van dienstauto’s binnen de Rijksoverheid te realiseren.

Overheidsbrede aanbestedingen

[Vervallen per 31-12-2011]

In september 2008 is de Rijksoverheid gestart met categoriemanagement. Medio 2009 is het categoriemanagement civiele dienstauto’s en extern wagenparkbeheer door het ministerie van Verkeer en Waterstaat overgedragen aan het Ministerie van Defensie. De categorie bestaat uit twee aanbestedingtrajecten. De aanbesteding ‘levering civiele dienstauto’s ten behoeve van het rijksbrede wagenpark’ heeft in januari 2010 geleid tot contracten met diverse importeurs. De contracten voor het wagenparkbeheer zijn op 15 september 2010 afgesloten. Ieder departement is verplicht van deze contracten gebruik te maken.

Dienstauto’s bewindspersonen

[Vervallen per 31-12-2011]

De Rijksnormering is ook van toepassing op de dienstauto’s van bewindspersonen maar er zijn een tweetal uitzonderingen op de normprijs per kilometer. De uitzonderingen hebben betrekking op beveiligde dienstauto’s en dienstauto’s die zijn aangeschaft in verband met arbeidsomstandigheden. Het Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen regelt de normering van de dienstauto’s van bewindspersonen.

Duurzaamheid

[Vervallen per 31-12-2011]

De autotechnologie is momenteel sterk in ontwikkeling. De afgelopen jaren werden al gekenmerkt door energiebesparing en beperking van emissies door het op de markt verschijnen van hybride voertuigen, en ook auto’s met conventionele brandstoftechnologie zijn zuiniger en schoner geworden. We staan aan de vooravond van nieuwe aandrijftechnieken, waarmee nog zuiniger en vrijwel emissievrij kan worden gereden. Elektrische auto’s verschijnen op de markt en worden mogelijk een alternatief voor de auto’s die in de huidige Rijksnormering passen. De ervaring die in 2011 met de inzet van elektrische auto's in de bedrijfsvoering (onder meer in de Praktijkproef Elektrische Mobiliteit) wordt opgedaan zal worden gebruikt voor de Rijksnormering 2012. Overige ontwikkelingen worden nauw gevolgd.

In de aanbesteding ‘levering civiele dienstauto’s ten behoeve van het rijksbrede wagenpark’ zijn in het kader van het aspect duurzaamheid eisen met betrekking tot het milieu gesteld. Deze eisen zijn als volgt;

 • 1. alle dieselvoertuigen van de personenvoertuigen moeten zijn voorzien van een roetfilter;

 • 2. alle voertuigen moeten zijn voorzien van het energielabel A of B;

 • 3. alle aangeboden voertuigen moeten zijn voorzien van een signalering voor wat betreft het brandstofverbruik.

Kortingen

[Vervallen per 31-12-2011]

In de normberekening mogen kortingen niet worden meegenomen.

B. Categorieën normering Rijkspersonenauto’s 2011

[Vervallen per 31-12-2011]

Voor de categorieën A t/m E in de tabel gelden de volgende uitgangspunten:

 • A. Auto’s bestemd voor functionarissen die regelmatig dienstreizen maken naar bestemmingen die niet, of niet doelmatig met openbaar vervoer zijn te bereiken.

 • B. Auto’s bestemd voor het vervoer van meerdere en wisselende personen (pool-auto’s) en voor functionarissen dicht onder het niveau van categorie C met een zeker representatief karakter.

 • C. Auto’s bestemd voor directeuren die beschikken over een auto met chauffeur.

 • D. Auto’s bestemd voor (plv) Directeuren-generaal, (plv) Secretarissen-generaal en (plv) Inspecteurs-generaal.

 • E. Auto’s bestemd voor bewindslieden

C. Voorschriften bij de berekening

[Vervallen per 31-12-2011]

Voor de berekening van de normkilometerprijs gelden de onderstaande punten.

 • 1. Er geldt geen maximale consumentenprijs.

 • 2. Er dient te worden bepaald welk jaarkilometrage in de categorieën A, B en C het meest de werkelijkheid zal benaderen. Voor de categorieën A, B en C geldt de normkilometerprijs bij 30.000 km per jaar met een looptijd van 4 jaar of 60.000 km per jaar met een looptijd van 2 jaar. Voor de categorieën D en E geldt slechts de normkilometerprijs bij 60.000 km per jaar met een looptijd van twee jaar.

 • 3. Om voor de onder 2 vastgestelde jaarkilometrage(s) en de daaraan gekoppelde looptijd(en) de kilometerprijs vast te stellen en daarmee te bepalen of het voertuig binnen de Rijksnormering past, zal bij de geselecteerde externe wagenparkbeheerder, een schriftelijke normcalculatie moeten worden opgevraagd. Deze normcalculatie is enkel en alleen bedoeld om te bepalen of het gewenste voertuig mag worden aangeschaft. De normcalculatie dient alle gegevens te bevatten die in deze Rijksnormering zijn vermeld. Dus alle vereiste/gewenste functionele eisen dienen te worden meegenomen. Een lijst met mogelijke functionele eisen is als bijlage 2 bijgevoegd.

  Alleen de eisen ten aanzien van extra beveiligingsvoorzieningen zoals kogelwerend glas, kogelwerend folie etc. ten behoeve van de auto’s van de bewindslieden (Rijksnormering categorie E) kunnen voor de normcalculatie buiten beschouwing worden gelaten.

 • 4. Om na te gaan of de aan te schaffen auto past binnen de Rijksnormering mag bij de berekening (de onder 3 genoemde normcalculatie) beslist geen korting worden meegenomen.

 • 5. Wanneer de auto volgens de normcalculatie binnen de norm past en ook wordt aangeschaft, dient bij de bestelling gebruik te worden gemaakt van de kortingen die zijn gecontracteerd in de raamovereenkomsten voortgekomen uit de aanbesteding levering civiele dienstauto’s ten behoeve van het rijksbrede wagenpark.

 • 6. Er is geen restrictie verbonden aan de brandstofsoort.

 • 7. In de te berekenen normkilometerprijs moeten alle optionals c.q. accessoires vanuit de fabriek, evenals de eventueel achteraf aan te brengen accessoires worden meegenomen.

  De verplichting om alle optionals c.q. accessoires mee te nemen in de berekening moet voorkomen dat de norm wordt opgerekt door later de optionals aan te schaffen. Bij het later aanschaffen en monteren van optionals is dan ook een herberekening van de normkilometerprijs noodzakelijk. Alleen dan kan worden vastgesteld of de aanschaf en montage van de optional(s) is toegestaan.

 • 8. Voor wat betreft reeds gebruikte accessoires die later ingebouwd worden (bijv. standkachel) geldt dat voor de normberekening de nieuwprijs moet worden gehanteerd. Bij de berekening blijven extra beveiligingsvoorzieningen en communicatiemiddelen (zoals FAX, telefoon/mobilofoon etc.) buiten beschouwing. Om misverstanden te voorkomen, een navigatiesysteem wordt tot de optionals gerekend en dient daarom ook in de berekening te worden opgenomen, evenals de kosten voor het maken van de communicatieaansluitingen.

 • 9. Voor de bepaling van de normkilometerprijs geldt dat slechts met een marktconforme restwaarde, gekoppeld aan de vastgestelde looptijd en normkilometrage, mag worden gerekend. Dit is de restwaarde die elke doorsnee burger ontvangt. Dit dient uitdrukkelijk bij de offerteaanvraag aan de wagenparkbeheerder te worden vermeld.

 • 10. In de te berekenen normkilometerprijs moeten alle kosten zijn opgenomen zoals de houderschapsbelasting, de kosten voor het omslagstelsel (de ‘verzekeringspremie’ van Loyalis BSA Schaderegeling), evenals de brandstofkosten aflever- en leges kosten e.d.

 • 11. Departementen die zijn vrijgesteld van het betalen van houderschapsbelasting en omslagstelsel dienen, vanwege de transparantie en uniformiteit bij deze items toch de bedragen in te vullen, om zodoende bij de berekening van de normkilometerprijs vast te stellen of het voertuig voldoet aan de Rijksnormering.

D. Toetsing achteraf

[Vervallen per 31-12-2011]

Voor toetsing achteraf dienen in het dossier van het desbetreffende voertuig te zijn opgenomen:

 • 1. De normcalculatie van de extern wagenparkbeheerder (zoals hierboven vermeld onder C 9) waarin het door hem gegarandeerde restwaarde bedrag, alsmede het bedrag voor Reparatie Onderhoud en Banden (ROB) is vastgelegd.

 • 2. Een uitdraai van de met behulp van de website www.Rijksnormering.nl gemaakte berekening.

Bijlage 2. Functionaliteiten voor de categorieën d en e

[Vervallen per 31-12-2011]

Bij de vaststelling van de normkilometerprijs voor dienstauto’s in de categorie D en E is uitgegaan van de onderstaande functionele eisen.

Het is niet toegestaan om bij de berekening kosten van functionaliteiten die standaard in het voertuig zijn opgenomen (dan wel vanaf fabriek geleverd kunnen worden) buiten beschouwing te laten.

Functionele eisen dienstauto’s voor de categorie D en E

[Vervallen per 31-12-2011]

Hieronder staat een niet limitatieve opsomming van de functionaliteiten die in de berekening van de normkilometerprijs moeten zijn opgenomen.

Voor wat betreft het interieur:

 • Frontairbag t.b.v. chauffeur en bijrijder in combinatie met automatische gordelspanners;

 • Blindering met folie (merk Sol Llumar of gelijkwaardig) van de zijruiten (type ‘Titanium’) en de achterruit (type ‘Alu Dark’);

 • Doos met reservelampen en zekeringen;

 • In dashboard geïntegreerd navigatie systeem met kleurenscherm af fabriek;

 • Opklapbare middenarmsteun achterin;

 • Radio/cd speler, met minimaal 2 speakers, EON/RDS;

 • De stoelbekleding dient zowel in stof als in leder geleverd te kunnen worden;

 • Een in de hoogte verstelbaar stuur;

 • Hoofdsteunen op alle zitplaatsen;

 • Vloermatten die gezekerd zijn tegen schuiven, zowel voorin als achterin;

 • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenstanden;

 • Cruisecontrole;

 • Zijruiten van gelaagd, danwel geluidsisolerend glas;

 • Automatische klimaatregeling;

 • Op de achterruit een elektrisch te bedienen zonnescherm;

 • Opbergruimte achter de voorstoel voor de functionaris achter in de personenauto;

 • Bekerhouder achterin;

Voor wat betreft het exterieur:

 • Brandstoftank afsluitbaar met slot of een gelijkwaardig systeem;

 • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening;

 • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels;

 • Kentekenplaten (GAIK model);

 • Startblokkering of een gelijkwaardig systeem;

 • Mistlampen voor;

 • Metaallak (metallic lak);

 • Volwaardig reservewiel of ‘thuiskomer’.

Het achteraf inbouwen van functionaliteiten zonder dit in de normberekening te hebben opgenomen is niet toegestaan.

 1. De grondslag van de indexering van de kilometerprijs van de dienstauto is aangepast, zodat deze vanaf 2012 bij de aanvang van het kalenderjaar bekend kan worden gemaakt.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina