Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Veenendaal, domein I Openbare Ruimte 2011

[Regeling vervallen per 01-05-2016.]
Geldend van 18-04-2015 t/m 30-04-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 mei 2011, nr. 5695907/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Veenendaal in het domein I Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente Veenendaal van 22 april 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket te Utrecht en de korpschef van de regiopolitie Utrecht;

Gelet op artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b (en derde lid), van het Wetboek van Strafvordering, artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993, artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2016]

De personen, werkzaam in de functie van medewerker handhaving van de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente Veenendaal, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2016]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2016]

 • 1 Het hoofd van de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente Veenendaal brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de

   Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2016]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2016]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren in dienst van de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente Veenendaal in de functie van medewerker handhaving, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 01-05-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Veenendaal, domein I Openbare Ruimte 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 mei 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina