Tijdelijke vrijstellingsregeling verbod niet-emissiearm aanwenden 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 18-05-2011 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 april 2011, nr. 199340 houdende tijdelijke vrijstelling van artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 64, derde lid, van de Wet bodembescherming;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor bedrijven die zich ingevolge artikel 35f, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet hebben aangemeld bij de Dienst Regelingen, wordt vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen, voor het gebruik van mineralenconcentraat op grasland of bouwland, voor zover het aanwenden van mineralenconcentraat niet emissiearm geschiedt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor de toepassing van artikel 2 wordt als mineralenconcentraat uitsluitend in aanmerking genomen mineralenconcentraat dat afkomstig is van een producent die overeenkomstig artikel 35b van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is aangewezen als deelnemer aan het onderzoek, bedoeld in artikel 35a van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2 is van toepassing indien het mineralenconcentraat uitsluitend wordt aangewend:

  • a. op beteeld bouwland met de gewassen aardappelen en granen;

  • b. op het moment dat het gewas zodanig is gegroeid, dat het gewas ten minste 85 procent van het oppervlak van het beteeld perceel bedekt; en

  • c. met een sleepslangendoseersysteem in één werkgang waarbij het onmiddellijk tussen het gewas op het grondoppervlak wordt gebracht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

De vrijstelling, bedoeld in artikel 2, geldt met betrekking tot:

  • a. bouwland, gelegen op zandgrond of lössgrond, vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 augustus;

  • b. bouwland, gelegen op kleigrond of veengrond, vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 15 september.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2011 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling verbod niet-emissiearm aanwenden 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 april 2011

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Terug naar begin van de pagina