Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ((militaire) onderscheidingen van het Ministerie van Defensie, (1922) 1940−1986 (1998))

Geldend van 15-05-2011 t/m heden

Besluit van 3 mei 2011, CDC/IVENT/DCDI/SSA nr. 2011009302, van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van archiefbescheiden van de collectie archieven van het Bureau Onderscheidingen, de Commissie voor Militaire Onderscheidingen en overige archiefvormers op het gebied van (militaire) onderscheidingen van het Ministerie van Defensie, (1922) 1940−1986 (1998), bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de collectie archieven van het Bureau Onderscheidingen, de Commissie voor Militaire Onderscheidingen en overige archiefvormers op het gebied van (militaire) onderscheidingen van het Ministerie van Defensie, (1922) 1940 1986 (1998), beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

643

2021

672–839

2056

1131

2021

1132

2021

1138

2021

1143

2021

1144

2021

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de collectiearchieven van het Bureau Onderscheidingen, de Commissie voor Militaire Onderscheidingen en overige archiefvormers op het gebied van (militaire) onderscheidingen van het Ministerie van Defensie, (1922) 1940−1986 (1998)’.

Den Haag, 3 mei 2011

De

Minister

van Defensie,
voor deze:

Secretaris-generaal,

A.H.C Annink

Terug naar begin van de pagina