Regeling gebruikelijke marktpraktijken Wft

[Regeling vervallen per 12-07-2017.]
Geldend van 13-05-2011 t/m 11-07-2017

Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011, nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën, transacties of handelsorders waarop de verboden, bedoeld in artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Wet op het financieel toezicht niet van toepassing zijn (Regeling gebruikelijke marktpraktijken Wft)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-07-2017]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder liquiditeitsovereenkomst: een overeenkomst tussen een uitgevende instelling en een beleggingsonderneming die ertoe strekt dat de beleggingsonderneming, voor rekening en risico van de uitgevende instelling, door de uitgevende instelling uitgegeven aandelen onderscheidenlijk aangeboden rechten van deelneming zal kopen of verkopen tot een bepaald geldbedrag of aantal ter bevordering en versterkingvan deregelmatigehandel in die aandelen onderscheidenlijk rechten van deelneming.

 • 2 Deze regeling is slechts van toepassing op liquiditeitsovereenkomsten met betrekking tot aandelen en rechten van deelneming in beleggingsinstellingen:

  • a. die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, van de wet is verleend; of

  • b. die zijn toegelaten tot de handel op een multilaterale handelsfaciliteit waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 van de wet is verleend.

 • 3 Deze regeling is niet van toepassing op liquiditeitsovereenkomsten met betrekking tot rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald.

Artikel 2

[Vervallen per 12-07-2017]

Artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de wet is niet van toepassing ten aanzien van transacties of handelsorders die worden verricht of bewerkstelligd ter uitvoering van een liquiditeitsovereenkomst, voor zover wordt voldaan aan de artikelen 3 tot en met 5. De artikelen 4, eerste en derde lid, en 5, eerste lid, van verordening (EG) nr. 2273/2003 van de Europese Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de uitzonderingsregeling voor terugkoopprogramma’s en voor de stabilisatie van financiële instrumenten betreft (PbEU L 336) zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de in de vorige volzin bedoelde transacties of handelsorders.

Artikel 3

[Vervallen per 12-07-2017]

 • 1 Een uitgevende instelling die een liquiditeitsovereenkomst is aangegaan stelt informatie over het aangaan en iedere wijziging daarvan onverwijld door middel van een persbericht algemeen verkrijgbaar, onder vermelding van de handelsnaam van de beleggingsonderneming, het geldbedrag of aantal aandelen en de soort aandelen waarop de overeenkomst betrekking heeft en de handelsplatformen waarop de beleggingsonderneming ter uitvoering van de overeenkomst transacties zal verrichten of bewerkstelligen. Ten aanzien van de wijze van algemeen verkrijgbaar stellen is artikel 5:25m, tweede en derde lid, van de wet van overeenkomstige toepassing.

 • 2 De uitgevende instelling doet eenmaal per kwartaal of bij beëindiging van de liquiditeitsovereenkomst door middel van een persbericht openbaar verslag van de uitvoering van de liquiditeitsovereenkomst. Het persbericht vermeldt het aantal verrichte koop- en verkooptransacties ter uitvoering van de liquiditeitsovereenkomst en de gemiddelde omvang van deze transacties.

Artikel 4

[Vervallen per 12-07-2017]

 • 1 Een beleggingsonderneming die een liquiditeitsovereenkomst is aangegaan verricht de transacties via een specifiek daartoe bestemde rekening.

 • 2 De beleggingsonderneming neemt haar beslissingen ter uitvoering van de liquiditeitsovereenkomst onafhankelijk van de uitgevende instelling.

 • 3 De beleggingsonderneming waarborgt de onafhankelijkheid van de met de uitvoering van de liquiditeitsovereenkomst belaste medewerkers.

Artikel 5

[Vervallen per 12-07-2017]

 • 1 De door een beleggingsonderneming afgegeven bied- en laatprijzen ter uitvoering van een liquiditeitsovereenkomst met een beleggingsinstelling waarvan de intrinsieke waarde van de rechten van deelneming grotendeels wordt bepaald door andere financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit, zijn niet hoger onderscheidenlijk lager dan de intrinsieke waarde van de rechten van deelneming.

 • 2 Het verschil tussen de bied- en laatprijs overschrijdt niet de maximale bandbreedte die volgens de regels van de gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit is toegestaan voor liquiditeitsverschaffers of vergelijkbare personen, en is in elk geval niet groter dan vijf procent.

Artikel 6

[Vervallen per 12-07-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 12-07-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gebruikelijke marktpraktijken Wft.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina