Regeling vaststelling cursusgeldtarieven 2011–2012

[Regeling vervallen per 01-08-2012.]
Geldend van 01-08-2011 t/m 31-07-2012

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 april 2011, nr. WJZ/295778 (1763), houdende vaststelling van de cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2011–2012 (Regeling vaststelling cursusgeldtarieven 2011–2012)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, tweede en derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000;

Besluit:

Artikel 1. Consumentenprijsindex

[Vervallen per 01-08-2012]

Onder de consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 15, tweede en derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, wordt verstaan: de procentuele ontwikkeling die de consumentenprijsindex, reeks ‘alle huishoudens’ in het jaar 2010 heeft ondergaan ten opzichte van het jaar 2009, zoals die ontwikkeling is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en bekendgemaakt is in het Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2. Hoogte cursusgeldtarieven

[Vervallen per 01-08-2012]

De cursusgeldtarieven worden voor het cursusjaar 2011–2012 als volgt vastgesteld:

  • a. voor opleidingen beroepsonderwijs voor zover het betreft de assistent-opleiding en de basisberoepsopleiding: € 216 per cursusjaar;

  • b. voor opleidingen beroepsonderwijs voor zover het betreft de vakopleiding, de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding: € 524 per cursusjaar;

  • c. voor opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, gericht op het behalen van een diploma als bedoeld in de artikelen 7 tot en met 9 van de Wet op het voortgezet onderwijs, of onderdelen van dat diploma: € 0,68 voor elke 45 minuten onderwijs, berekend op basis van het normatieve aantal minuten onderwijs per jaar van de opleiding waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden;

  • d. voor opleidingen Nederlands als tweede taal als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onder c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft Nederlands als tweede taal I: € 291 per cursusjaar;

  • e. voor opleidingen Nederlands als tweede taal als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onder c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft Nederlands als tweede taal II: € 524 per cursusjaar.

Artikel 3. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-08-2012]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2012.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling cursusgeldtarieven 2011–2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina