Wijzigingsregeling Subsidieregeling innoveren, enz. (herziening hoofdstuk 4 (Innovatieprestatiecontracten))

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-10-2014.]
Geldend van 16-05-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 februari 2011, nr. WJZ/11019095, houdende wijziging van de Subsidieregeling innoveren en de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2011 in verband met herziening van hoofdstuk 4 (Innovatieprestatiecontracten)

Artikel IIa

Op subsidies die zijn aangevraagd of verstrekt op grond van hoofdstuk 4 van de Subsidieregeling innoveren vóór de inwerkingtreding van deze regeling, blijft hoofdstuk 4 van toepassing zoals dat luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling, met dien verstande dat met ingang van 16 mei 2011:

  • a. een accountantsverklaring bij een aanvraag om vaststelling van een subsidie niet meer behoeft te worden overgelegd;

  • b. verzoeken om vaststelling worden ingediend met gebruikmaking van het na de inwerkingtreding van de regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie nr. WJZ/11052775, houdende wijziging van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 februari 2011, nr. WJZ/11019095 in verband met reductie administratieve lasten in bijlage 4.3 opgenomen formulier.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 februari 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina