Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering exploitatieovereenkomst Netuitbreiding Noordoostpolder

Geldend van 12-05-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 mei 2011, nr. BJZ 2011044632, na overleg met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening in verband met het inpassingsplan Netuitbreiding Noordoostpolder, alsmede voor de uitvoering van de exploitatieovereenkomst met TenneT TSO B.V. in verband met dat rijksinpassingsplan (Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering exploitatieovereenkomst Netuitbreiding Noordoostpolder)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 6.1, eerste lid, en artikel 6.6, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening;

Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 3 mei 2011 met kenmerk ETM/ED/11059370;

Besluit:

Artikel 1

Aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten respectievelijk het verrichten van handelingen in het kader van de uitvoering van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, alsmede in het kader van de exploitatieovereenkomst met TenneT TSO B.V., in verband met het inpassingsplan Netuitbreiding Noordoostpolder.

Artikel 2

Aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt:

  • a. mandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaar tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen;

  • b. machtiging verleend tot het verrichten van alle voorbereidende werkzaamheden of handelingen met betrekking tot het nemen van besluiten op bezwaar als bedoeld onder a;

  • c. machtiging verleend tot het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld onder a.

Artikel 3

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2 luidt de ondertekening:

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

voor deze:

de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(gevolgd door de handtekening en de naam)

Artikel 5

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3 luidt de ondertekening:

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

voor deze:

de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

namens deze:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie ondermandaat is verleend)

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering exploitatieovereenkomst Netuitbreiding Noordoostpolder.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 mei 2011

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina