Regeling beoordelingsnormen staatsexamen Voortgezet Onderwijs

[Regeling vervallen per 01-04-2015.]
Geldend van 01-03-2014 t/m 31-03-2015

Regeling van het College voor Examens van 19 april 2011, nummer Cve-11.0357 houdende vaststelling van de beoordelingsnormen voor de staatsexamens Voortgezet Onderwijs (Regeling beoordelingsnormen staatsexamens Voortgezet Onderwijs)

Het College voor examens,

Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor examens;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 2 Voorts wordt in deze regeling verstaan onder:

  • ’voorzitter’: de voorzitter van het College voor examens;

  • schriftelijke toets: schriftelijk onderdeel van het college-examen;

  • mondeling examen: mondeling onderdeel van het college-examen;

  • praktisch examen: praktisch onderdeel van het college-examen;

  • opdracht: een vraag of een opdracht in een schriftelijke toets, mondeling of praktisch examen;

  • examinator: door het College voor examens aangewezen beoordelaar van een mondeling of een praktisch examen

  • eerste corrector: door het College voor examens aangewezen medebeoordelaar van een schriftelijke toets.

  • tweede corrector: door het College voor examens aangewezen medebeoordelaar van een schriftelijke toets.

Artikel 2. Beoordeling schriftelijke toetsen

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 De beoordelingsnormen voor de schriftelijke toetsen worden weergegeven in een voorschrift voor de beoordeling bij ieder examen. Dit bestaat uit:

  • a. regels voor de beoordeling, op grond van het Staatsexamenbesluit, artikel 19;

  • b. algemene aanwijzing, op grond van deze regeling;

  • c. beoordelingsmodel bij iedere schriftelijke toets.

 • 2 Het beoordelingsmodel bij iedere schriftelijke toets, wordt door het College voor examens vastgesteld voor elke schriftelijke toets zoals vermeld in bijlage 1.

Artikel 3. Algemene aanwijzing bij beoordeling schriftelijke toetsen

[Vervallen per 01-04-2015]

Voor de uitvoering van een opdracht worden door de eerste en door de tweede corrector scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de schriftelijke toets behorende beoordelingsmodel.

Artikel 4. Beoordelingsmodel bij iedere schriftelijke toets

[Vervallen per 01-04-2015]

Het beoordelingsmodel bij iedere schriftelijke toets, bedoeld in artikel 2, eerste lid onder c, wordt door het College voor examens niet eerder bekend gemaakt dan nadat het College voor examens heeft vastgesteld, dat de betreffende toetsen zoals vermeld in bijlage 1, niet meer onderdeel van een college-examen zullen uitmaken.

Artikel 5. Beoordeling mondelinge examens

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 De beoordelingsnormen voor de mondelinge examensworden weergegeven in het Programma voor Toetsing en Afsluiting zoals voor elk vak en elke schoolsoort jaarlijks bij regeling door het College voor examens wordt vastgesteld.

 • 2 Een mondeling examen wordt afgenomen door twee examinatoren.

 • 3 Het voorschrift voor de beoordeling van de mondeling examens wordt door het College voor examens vastgesteld voor elk mondeling examen zoals vermeld in bijlage 2.

Artikel 6. Beoordeling praktische examens

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 De beoordelingsnormen voor de praktische examensworden weergegeven in het Programma voor Toetsing en Afsluiting zoals voor elk vak en elke schoolsoort jaarlijks bij regeling door het College voor examens wordt vastgesteld.

 • 2 Een praktisch examen worden afgenomen door twee examinatoren.

 • 3 Het voorschrift voor de beoordeling van de praktische examens wordt door het College voor examens vastgesteld voor elk praktisch examen zoals vermeld in bijlage 3.

Artikel 7. Afwijking

[Vervallen per 01-04-2015]

Het College voor examens of de voorzitter kan beslissen dat voor een of meer opdrachten aan alle kandidaten het maximale aantal scorepunten of ten minste een aantal kleiner dan het maximum aantal scorepunten wordt toegekend.

Artikel 8. Aanvullende regels

[Vervallen per 01-04-2015]

Het College voor examens kan beslissen, dat in het voorschrift voor de beoordeling bij een schriftelijke toets aanvullende regels worden opgenomen, waaronder regels voor aftrek van scorepunten. Deze zijn evenzeer verbindend als hetgeen in deze regeling is voorgeschreven.

Artikel 9. Aanpassing

[Vervallen per 01-04-2015]

De voorzitter is gemachtigd de vaststellingen als opgenomen in bijlagen 1, 2 en 3 op onderdelen aan te passen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2011.

Artikel 11. Bekendmaking

[Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling beoordelingsnormen staatsexamen Voortgezet Onderwijs.

Het College voor examens,

namens deze:

De voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage 1. Schriftelijke toetsen staatsexamens VO 2014

[Vervallen per 01-04-2015]

Er zijn beoordelingsmodellen voor de volgende schriftelijke toetsen:

Tabel 1a Schriftelijke toetsen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2014

schrijfopdracht Nederlands

schrijfopdracht Frans

schrijfopdracht Fries

schrijfopdracht Duits

schrijfopdracht Engels

schrijfopdracht Italiaans

schrijfopdracht Italiaans elementair

schrijfopdracht Spaans

schrijfopdracht Spaans elementair

schrijfopdracht Russisch

leesopdracht Russisch elementair

schrijfopdracht Turks

schrijfopdracht Turks elementair

schrijfopdracht Arabisch

leesopdracht Arabisch elementair

maatschappijleer (pilot)

algemene natuurwetenschappen

natuur, leven en technologie

informatica

 
Tabel 1b Schriftelijke toetsen hoger algemeen voortgezet onderwijs 2014

schrijfopdracht Nederlands

schrijfopdracht Frans

schrijfopdracht Fries

schrijfopdracht Duits

schrijfopdracht Engels

schrijfopdracht Italiaans

schrijfopdracht Italiaans elementair

schrijfopdracht Spaans

schrijfopdracht Spaans elementair

schrijfopdracht Russisch

leesopdracht Russisch elementair

schrijfopdracht Turks

schrijfopdracht Turks elementair

schrijfopdracht Arabisch

leesopdracht Arabisch elementair

maatschappijleer (pilot)

algemene natuurwetenschappen

natuur, leven en technologie

informatica

 
Tabel 1c Schriftelijke toetsen theoretische leerweg / gemengde leerweg 2014

schrijfopdracht Frans

schrijfopdracht Duits

schrijfopdracht Spaans

schrijfopdracht Turks

maatschappijleer (pilot)

 
Tabel 1d Schriftelijke toetsen kaderberoepsgerichte leerweg 2014

schrijfopdracht Frans

schrijfopdracht Duits

schrijfopdracht Engels

schrijfopdracht Spaans

schrijfopdracht Turks

maatschappijleer (pilot)

 
Tabel 1e Schriftelijke toetsen basisberoepsgerichte leerweg 2014

schrijfopdracht Frans

schrijfopdracht Duits

schrijfopdracht Engels

schrijfopdracht Spaans

schrijfopdracht Turks

maatschappijleer (pilot)

Bijlage 2. Mondelinge examens staatsexamens VO 2014

[Vervallen per 01-04-2015]

De volgende mondelinge examens worden afgenomen:

Tabel 2a Mondelinge examens voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2014

aardrijkskunde

algemene natuurwetenschappen

Arabische taal

Arabische taal elementair

biologie

Duitse taal

economie

Engelse taal

filosofie

Franse taal

Friese taal

geschiedenis

Griekse taal

informatica

Italiaanse taal

Italiaanse taal elementair

klassieke culturele vorming

Latijnse taal

maatschappijleer

maatschappijwetenschappen

management en organisatie

natuur, leven en technologie

natuurkunde

Nederlandse taal

profielwerkstuk

Russische taal

Russische taal elementair

scheikunde

Spaanse taal

Spaanse taal elementair

Turkse taal

Turkse taal elementair

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

wiskunde D

Tabel 2b Mondelinge examens hoger algemeen voortgezet onderwijs 2014

aardrijkskunde

algemene natuurwetenschappen

Arabische taal

Arabische taal elementair

biologie

Duitse taal

economie

Engelse taal

Filosofie

Franse taal

Friese taal

geschiedenis

informatica

Italiaanse taal

Italiaanse taal elementair

maatschappijleer

maatschappijwetenschappen

management en organisatie

natuur, leven en technologie

natuurkunde

Nederlandse taal

profielwerkstuk

Russische taal

Russische taal elementair

scheikunde

Spaanse taal

Spaanse taal elementair

Turkse taal

Turkse taal elementair

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde D

Tabel 2c Mondelinge examens theoretische leerweg/gemengde leerweg 2014

Aardrijkskunde

Arabische taal

biologie

Duitse taal

economie

Engelse taal

Franse taal

Friese taal

geschiedenis

maatschappijleer 2

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

natuur- en scheikunde 1

natuur- en scheikunde 2

Nederlandse taal

sectorwerkstuk

Spaanse taal

Turkse taal

wiskunde

Tabel 2d Mondelinge examens kaderberoepsgerichte leerweg 2014

aardrijkskunde

Arabische taal

biologie

Duitse taal

economie

Engelse taal

Franse taal

geschiedenis

maatschappijleer 2

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

natuur- en scheikunde 1

Nederlandse taal

Spaanse taal

Turkse taal

wiskunde

Tabel 2e Mondelinge examens basisberoepsgerichte leerweg 2014

aardrijkskunde

Arabische taal

biologie

Duitse taal

economie

Engelse taal

Franse taal

geschiedenis

maatschappijleer 2

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

natuur- en scheikunde 1

Nederlandse taal

Spaanse taal

Turkse taal

wiskunde

Bijlage 3. Praktische examens staatsexamens VO 2014

[Vervallen per 01-04-2015]

De volgende praktische examens worden afgenomen:

Tabel 3a Praktische examens voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2014

handvaardigheid I (handenarbeid)

muziek

tekenen

Tabel 3b Praktische examens hoger algemeen voorgezet onderwijs 2014

handvaardigheid I (handenarbeid)

muziek

tekenen

Tabel 3c Praktische examens theoretische leerweg en gemengde leerweg 2014

kunstvakken II: beeldende vakken: handenarbeid

kunstvakken II: muziek

kunstvakken II: beeldende vakken: tekenen

kunstvakken II: beeldende vakken: textiele werkvormen

Terug naar begin van de pagina