Uitvoeringsreglement PT tegemoetkoming extra keuringskosten bufferzone Boskoop

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-05-2011 t/m 31-12-2014

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 25 januari 2011, houdende de instelling van het uitvoeringsreglement PT tegemoetkoming extra keuringskosten bufferzone Boskoop

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op de artikelen 93, 95 en 100, derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op de artikelen 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de sectorcommissie boomkwekerijproducten, d.d. 15 december 2010;

Besluit:

Artikel 1. - begripsbepalingen -

[Vervallen per 01-01-2015]

productschap

:

het Productschap Tuinbouw

bestuur

:

het bestuur van het Productschap

fonds

:

het Plantgezondheidsfonds als bedoeld in artikel 2 van de verordening PT Plantgezondheidsfonds

bufferzone Boskoop

:

gebied aangegeven in bijlage bij het Besluit van 22 januari 2010, nr. 110285, houdende aanwijzing en bekendmaking van een besmette zone en een bufferzone als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid van de Regeling bestrijding maïswortelkever en Anoplophora chinensis (Forster) (boktoraanwijzing gebied Boskoop)

boomkwekerijproducten en vaste planten

:

winterharde en half-winterharde houtgewassen, vaste planten en wortelstokken, uitgezonderd de gewassen die gerekend worden tot de bloembollensector en als zodanig worden benoemd in bijlage II van de Landbouwkwaliteitsregeling

ondernemer

:

een natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig activiteien ontplooit in de teelt of handel van boomkwekerijproducten of vaste planten

EU-verordening Nr. 1535/2007

:

Verordening (EG) Nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector.

Artikel 2. - doelstelling -

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit reglement zijn de voorwaarden opgenomen waaronder het bestuur een vergoeding uit het fonds kan uitkeren aan ondernemers in de bufferzone Boskoop wier vaste planten en boomkwekerijproducten in de periode vanaf februari 2010 tot en met juni 2010 door Naktuinbouw aanvullend zijn gecontroleerd na de vondst van de Oost- Aziatische boktor in Boskoop.

Artikel 3. - voorwaarden -

[Vervallen per 01-01-2015]

Een ondernemer kan aanspraak maken op een eenmalige uitkering uit het fonds indien:

  • a. planten worden geteeld die waardplant zijn van de Oost-Aziatische boktor en die op de EU waardplantenlijst staan, inclusief Cryptomeria spp. en Pinus spp;

  • b. (gedeelten van) percelen in de bufferzone Boskoop liggen;

  • c. hij verklaart te voldoen aan de voorwaarden van EU-verordening Nr. 1535/2007 (de-minimissteun).

Artikel 4. - kosten -

[Vervallen per 01-01-2015]

De kosten welke ten hoogste worden vergoed aan de ondernemers zijn de aanvullende inspectiekosten inzake de Oost-Aziatische boktor, uitgevoerd door Naktuinbouw in de periode februari 2010 - juni 2010.

Artikel 5. - beslissingsbevoegdheid -

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De secretaris van het productschap is bevoegd om namens het bestuur te beslissen op een aanvraag om een uitkering.

  • 2 De voorzitter van het productschap is bevoegd om te beslissen op een bezwaar tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 6. - indiening aanvraag -

[Vervallen per 01-01-2015]

Een aanvraag om in aanmerking te komen voor de uitkering kan worden ingediend bij het productschap en omvat:

  • a. de factuur van Naktuinbouw van de twee aanvullende inspectieronden waarvoor vergoeding wordt gevraagd;

  • b. een door het productschap opgestelde en door de ondernemer ondertekende deminimisverklaring waarin de ondernemer onder meer verklaart dat zijn onderneming binnen een periode van drie belastingjaren niet meer dan 7.500 euro steun heeft ontvangen;

  • c. een aanvraag kan worden ingediend vanaf de inwerkingtreding van dit uitvoeringsreglement tot uiterlijk 1 oktober 2011.

Artikel 7. - slotbepalingen -

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit uitvoeringsreglement treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie ervan in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Uitvoeringsreglement PT tegemoetkoming extra keuringskosten bufferzone Boskoop.

Zoetermeer, 25 januari 2011

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina