Instellingsbesluit topteams

[Regeling vervallen per 18-02-2012 met terugwerkende kracht tot en met 13-09-2011.]
Geldend van 06-05-2011 t/m 12-09-2011

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 26 april 2011, nr. WJZ/11030551, instellingsbesluit topteams

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister en Staatssecretaris van Financiën, de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-02-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 18-02-2012]

 • 1 Er is een Topteam Agro-Food.

 • 2 Er is een Topteam Chemie.

 • 3 Er is een Topteam Creatieve Industrie.

 • 4 Er is een Topteam Energie.

 • 5 Er is een Topteam High Tech Materialen en Systemen.

 • 6 Er is een Topteam Life Sciences.

 • 7 Er is een Topteam Logistiek.

 • 8 Er is een Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

 • 9 Er is een Topteam Water.

 • 10 Een topteam als genoemd in het eerste tot en met negende lid, heeft tot taak om voor de betreffende sector met concrete voorstellen te komen voor het oplossen van knelpunten en het benoemen van speerpunten. Daartoe stelt een topteam in ieder geval een plan van aanpak op gericht op het versterken van de Nederlandse concurrentiekracht in de betreffende sector.

Artikel 3

[Vervallen per 18-02-2012]

 • 1 Er is een Topteam Hoofdkantoren.

 • 2 Het Topteam Hoofdkantoren heeft tot taak om met concrete voorstellen te komen voor het oplossen van knelpunten en het verbeteren van het vestigings- en investeringsklimaat voor hoofdkantoren in Nederland, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de invloed van de financiële sector op dit vestigings- en investeringsklimaat.

Artikel 4

[Vervallen per 18-02-2012]

De commissie brengt uiterlijk 14 juni 2011 haar schriftelijke eindrapport uit aan de minister.

Artikel 5

[Vervallen per 18-02-2012]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste vier andere leden.

Artikel 6

[Vervallen per 18-02-2012]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in een ambtelijk secretaris voor de commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 7

[Vervallen per 18-02-2012]

Artikel 8

[Vervallen per 18-02-2012]

 • 1 Ter gelegenheid van de instelling van het Topteam Agro-Food worden voor de periode van 18 februari tot en met 30 juni 2011 tot lid van het Topteam Agro-Food benoemd:

  • a. dhr. drs. C.C. ’t Hart te Wassenaar, tevens voorzitter;

  • b. dhr. prof. dr. M.J. Kropff te Wageningen;

  • c. dhr. ir. A.J.M. Janssen te Meerlo;

  • d. dhr. mr. dr. J.P. Hoogeveen te Wassenaar.

 • 2 Ter gelegenheid van de instelling van het Topteam Chemie worden voor de periode van 18 februari tot en met 30 juni 2011 tot lid van het Topteam Chemie benoemd:

  • a. dhr. ir. R. Willems te Den Haag, tevens voorzitter;

  • b. dhr. prof. dr. ir. B.M. Weckhuysen te Houten;

  • c. dhr. dr. ir. B.J. Lommerts te Heerhugowaard;

  • d. mw. mr. R.M. Bergkamp te Heemstede.

 • 3 Ter gelegenheid van de instelling van het Topteam Creatieve Industrie worden voor de periode van 18 februari tot en met 30 juni 2011 tot lid van het Topteam Creatieve Industrie benoemd:

  • a. dhr. mr. V. van der Chijs te Joure, tevens voorzitter;

  • b. mw. prof. dr. V.A.J. Frissen te Haarlem;

  • c. dhr. Y.A.A. van Geest Msc. te Rotterdam;

  • d. mw. drs. J.A. van Kranendonk te Amsterdam.

 • 4 Ter gelegenheid van de instelling van het Topteam Energie worden voor de periode van 18 februari tot en met 30 juni 2011 tot lid van het Topteam Energie benoemd:

  • a. dhr. drs. ir. J. van der Veer te Wassenaar, tevens voorzitter;

  • b. dhr. prof. dr. ir. T.H.J.J. van der Hagen te Delft;

  • c. dhr. F. Pentinga te Arnhem;

  • d. dhr. mr. E.J. de Vries te Snelrewaard.

 • 5 Ter gelegenheid van de instelling van het Topteam High Tech Materialen en Systemen worden tot lid van het Topteam High Tech Materialen en Systemen benoemd:

  • a. voor de periode van 18 februari tot en met 30 juni 2011:

   • 1°. dhr. ing. A.H. Lundqvist te Gilze, tevens voorzitter;

   • 2°. dhr. prof. dr. ir. D.H.A. Blank te Enschede;

   • 3°. dhr. ir. M.H. Hendrikse te Nuenen.

  • b. voor de periode van 18 februari tot en met 30 april 2011:

   dhr. drs. J.H. de Groene te Voorburg;

  • c. voor de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2011:

   dhr. ir. W Zwalve te Zoetermeer.

 • 6 Ter gelegenheid van de instelling van het Topteam Life Sciences worden voor de periode van 18 februari tot en met 30 juni 2011 tot lid van het Topteam Life Sciences benoemd:

  • a. dhr. drs. R.M.M. Fonville te Wijchen, tevens voorzitter;

  • b. dhr. prof. dr. D.D. Breimer te Oegstgeest;

  • c. dhr. dr. R. Lageveen te Groningen;

  • d. dhr. drs. P.H.A.M. Huijts te Zoetermeer.

 • 7 Ter gelegenheid van de instelling van het Topteam Logistiek worden voor de periode van 18 februari tot en met 30 juni 2011 tot lid van het Topteam Logistiek benoemd:

  • a. dhr. L. van Wijk te Aerdenhout, tevens voorzitter;

  • b. mw. prof. dr. E. Hagdorn-van der Meijden te Rotterdam;

  • c. dhr. W.G.A. Versteijnen te Tilburg;

  • d. dhr. drs. M.E.P. Dierikx te Leidschendam.

 • 8 Ter gelegenheid van de instelling van het Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen worden voor de periode van 18 februari tot en met 30 juni 2011 tot lid van het Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen benoemd:

  • a. dhr. drs. T.H. Huges te Blaricum, tevens voorzitter;

  • b. dhr. dr. ir. J.E. van den Ende te Haarlem;

  • c. dhr. ing. J.W. Breukink te Venhuizen;

  • d. dhr. mr. dr. J.P. Hoogeveen te Wassenaar.

 • 9 Ter gelegenheid van de instelling van het Topteam Water worden voor de periode van 18 februari tot en met 30 juni 2011 tot lid van het Topteam Water benoemd:

  • a. dhr. J.G. van Oord te Doorn, tevens voorzitter;

  • b. dhr. prof. dr. ir. N.C. van der Giesen te Delft;

  • c. mw. M.M.C. Prins te Maassluis;

  • d. mw. ir. A.G. Nijhof MBA te Haastrecht.

 • 10 Ter gelegenheid van de instelling van het Topteam Hoofdkantoren worden voor de periode van 18 februari tot en met 30 juni 2011 tot lid van het Team hoofdkantoren benoemd:

  • a. dhr. drs. S. van Keulen te Laren, tevens voorzitter;

  • b. dhr. prof. dr. H.W. Volberda te Zeist;

  • c. dhr. R.A.J. Swaak RA te Halsteren;

  • d. dhr. drs. S.J.H. Smits te Den Haag;

  • e. dhr. mr. E.A. Visser te Angerlo.

Artikel 9

[Vervallen per 18-02-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 februari 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

Den Haag, 26 april 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina