Besluit mandaat KPMG uitvoering uitkeringsregelingen

Geldend van 26-04-2011 t/m heden

Besluit mandaat KPMG uitvoering uitkeringsregelingen

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Mandaat

 • 1 Ter uitvoering van de uitkeringsregelingen is KPMG bevoegd om namens de Minister

  • a. besluiten te nemen;

  • b. te beslissen op bezwaarschriften tegen de besluiten, genoemd in het eerste lid, met dien verstande dat degene die een besluit als bedoeld in het eerste lid heeft genomen niet ook de beslissing op het daartegen gerichte bezwaarschrift mag nemen;

  • c. in rechte op te treden indien tegen een besluit als bedoeld onder b, beroep wordt ingesteld;

  • d. voorlopig hoger beroep of voorlopig cassatie in te stellen;

  • e. hoger beroep of cassatie in te stellen tegen rechterlijke uitspraken, met dien verstande dat KPMG deze bevoegdheden niet uitoefent dan na verkregen instemming van de Minister indien het een zaak betreft met een kennelijk aanzienlijk of rechtspositioneel belang;

  • f. het schriftelijk verlenen van ondermandaat bij KPMG in dienst zijnde functionarissen.

 • 2 De bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid, onder b, omvat tevens de bevoegdheid om een hoorprocedure in te richten conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3 KMPG informeert de Minister over bezwaarschriften, beroepschriften en rechterlijke uitspraken waarin de rechtsgeldigheid van de toegepaste regeling of van onderdelen daarvan ter discussie wordt gesteld.

Artikel 3. Ondermandaat

 • 1 KPMG kan ten aanzien van het in het vorige artikel genoemde bevoegdheden schriftelijk ondermandaat verlenen aan bij KPMG in dienst zijnde functionarissen.

 • 2 KPMG houdt een register bij van de namen van deze functionarissen, alsmede gegevens omtrent de inhoud van het ondermandaat.

Artikel 4. Voorlegging besluiten

 • 1 KPMG legt een voorgenomen besluit aan de Minister voor indien KPMG

  • a. gerede twijfels heeft over de toepassing van een uitkeringsregeling in een individueel geval vanwege de daaraan verbonden beleidsmatige of financiële gevolgen voor het Ministerie van Defensie, of;

  • b. KPMG vermoedt dat van het besluit een ongewenste precedentwerking uitgaat.

 • 2 In de overige gevallen legt KPMG een voorgenomen besluit niet voor aan de Minister.

Artikel 5. Ondertekeningsblok

De stukken die op grond van deze regeling worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:

DE MINISTER VAN DEFENSIE

VOOR DEZE,

(de functie van de ondertekenaar)

(handtekening en naam van de functionaris)

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 1 april 2011.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Defensie,
voor deze:

de Hoofddirecteur Personeel,

J.G.A. Leijh,

Luitenant-generaal

Terug naar begin van de pagina