Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming SZW

[Regeling vervallen per 12-07-2019.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 04-05-2011 t/m 11-07-2019

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 april 2011, nr. BO/BVA/2011/1037, houdende de toedeling van toezichtsbevoegdheden aan de functionaris voor de gegevensbescherming van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming SZW)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 64, derde lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. het ministerie: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • c. SZW: Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • d. de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • e. de functionaris voor de gegevensbescherming: de bij het ministerie benoemde functionaris voor de gegevensbescherming, bedoeld in artikel 62 van de wet.

Artikel 2. Reikwijdte

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

 • 1 Het toezicht van de functionaris voor de gegevensbescherming strekt zich uit tot de verwerking van alle persoonsgegevens waarvoor de minister de verantwoordelijke is.

 • 2 Ook verwerkingen van persoonsgegevens die ten behoeve van de minister buiten het ministerie plaatsvinden door bewerkers, vallen onder het toezicht, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Het bereik van het toezicht van de functionaris voor de gegevensbescherming kan worden uitgebreid, indien een andere verantwoordelijke dan de minister daarom uitdrukkelijk verzoekt en de minister met dit verzoek instemt.

Artikel 3. Betreden plaatsen

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

 • 1 De functionaris voor de gegevensbescherming is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden in de gebouwen en op de terreinen die bij het ministerie in gebruik zijn, waar persoonsgegevens worden verwerkt.

 • 2 Hij is bevoegd daarbij personen mee te nemen die daartoe door hem zijn aangewezen.

Artikel 4. Vorderen inlichtingen

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

De functionaris voor de gegevensbescherming is bevoegd inlichtingen te vorderen van eenieder die onder het gezag van de minister werkzaam is alsmede van bewerkers.

Artikel 5. Vorderen inzage

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

 • 1 De functionaris voor de gegevensbescherming is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden waarin persoonsgegevens zijn verwerkt.

 • 2 Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken.

 • 3 Als het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs.

Artikel 6. Onderzoeken zaken

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

 • 1 De functionaris voor de gegevensbescherming is bevoegd zaken te onderzoeken.

 • 2 Hij is bevoegd daartoe verpakkingen te openen.

 • 3 Als het onderzoek niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de zaken voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs.

 • 4 De beheerder wordt zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de resultaten van het onderzoek.

Artikel 7. Gebruik bevoegdheden

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

De functionaris voor de gegevensbescherming maakt van de in de artikelen 3 tot en met 6 beschreven bevoegdheden alleen gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de uitoefening van zijn taken nodig is.

Artikel 8. Legitimatiebewijs

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

 • 1 Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden draagt de functionaris voor de gegevensbescherming een legitimatiebewijs bij zich, dat is uitgegeven door de minister en dat een foto bevat van de functionaris voor de gegevensbescherming en in ieder geval diens naam en hoedanigheid vermeldt.

 • 2 De functionaris voor de gegevensbescherming toont zijn legitimatiebewijs desgevraagd aanstonds.

Artikel 9. Verplichte medewerking

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

 • 1 Een ieder die werkzaam is onder het gezag van de minister dan wel een bewerker is verplicht aan de functionaris voor de gegevensbescherming binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die hij redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

 • 2 De minister wijst op verzoek van de functionaris voor de gegevensbescherming één of meer ambtenaren aan die in voorkomend geval ten behoeve van de functionaris voor de gegevensbescherming systemen of bronnen van gegevens kunnen ontsluiten.

 • 3 Het is aan de functionaris voor de gegevensbescherming om te bepalen of systemen of bronnen van gegevens voor zijn onderzoek relevante informatie kunnen bevatten.

Artikel 10. Rapportage over onregelmatigheden

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

Indien een functionaris voor de gegevensbescherming bij de uitoefening van zijn toezichttaak onregelmatigheden aantreft bij de verwerking van persoonsgegevens brengt hij aan de minister rechtstreeks verslag uit, nadat hij de betreffende beheerder over de aangetroffen onregelmatigheden heeft geïnformeerd. Hij kan dit verslag vergezeld doen gaan van een aanbeveling die strekt tot een betere bescherming van de gegevens die worden verwerkt.

Artikel 11. Verslag

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

De functionaris voor de gegevensbescherming stelt jaarlijks vóór 1 april een verslag op van zijn werkzaamheden en bevindingen in het daaraan voorafgaande kalenderjaar. De functionaris voor de gegevensbescherming biedt zijn verslag aan de minister aan. Hij stuurt een kopie van zijn verslag ter kennisneming aan de departementale ondernemingsraad en aan het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 12. Privacy-audits

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

De functionaris voor de gegevensbescherming kan privacy-audits uit laten voeren ter ondersteuning van zijn toezichttaak. Een privacy-audit is een beoordeling bij een organisatie of organisatieonderdeel van een verwerking van persoonsgegevens of van een systeem of project dat als doel heeft persoonsgegevens te verwerken of te gaan verwerken, waarbij het accent ligt op de naleving van wettelijke eisen ter bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 13. Register

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

De functionaris voor de gegevensbescherming houdt op grond van artikel 30 van de wet een register bij van de bij hem aangemelde gegevensverwerkingen. Het register kan door een ieder worden geraadpleegd via de website van het ministerie. Verzoeken om inzage in het register worden door de functionaris voor de gegevensbescherming afgehandeld.

Artikel 14. Aanbevelingen

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

De functionaris voor de gegevensbescherming kan rechtstreeks aanbevelingen doen aan de minister, die strekken tot een betere bescherming van de gegevens die worden verwerkt. In gevallen van twijfel overlegt hij met het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 15. Geheimhouding

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

De functionaris voor de gegevensbescherming alsmede de in voorkomend geval door hem ingeschakelde personen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen op grond van een klacht of een verzoek van betrokkene is bekend geworden, tenzij de betrokkene met bekendmaking instemt.

Artikel 16. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17. Citeertitel

[Regeling vervallen per 12-07-2019]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming SZW.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 april 2011

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Naar boven