Warenwetbesluit Lucky Bamboo

Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 19-02-2016 t/m heden

Besluit van 11 april 2011, houdende regels met betrekking tot productvoorschriften voor Lucky Bamboo (Warenwetbesluit Lucky Bamboo)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2010, kenmerk DWJZ/SWW-3039313, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op de artikelen 5, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, 9, onder b, en 32b van de Warenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 januari 2011, nummer W.13.10.0555/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 april 2011, kenmerk DWJZ/G&E-3058832, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Lucky Bamboo: een sierplant met de wetenschappelijke naam Dracaena sanderiana die bedrijfsmatig in Nederland wordt ingevoerd, met inbegrip van het materiaal waarin de plant zich bevindt, en met uitzondering van de plant die:

   • 1°. zich niet in vloeistof bevindt, alsmede

   • 2°. bestemd is om ontwikkeld te worden tot potplant;

  • b. tijgermug: een insect met de wetenschappelijke naam Aedes albopictus, alsmede de eitjes, de larven en de poppen daarvan;

  • c. afgescheiden ruimte: een ruimte die door dichte afscheidingen van de omgeving gescheiden is.

 • 2 Voor de toepassing van dit besluit wordt een partij Lucky Bamboo gelijkgesteld met een plant.

Artikel 3

Lucky Bamboo:

 • a. wordt binnen Nederlands grondgebied gebracht en verder vervoerd in gesloten containers, waarbij de eerste opening in Nederland uitsluitend plaatsvindt in een afgescheiden ruimte;

 • b. verlaat de afgescheiden ruimte niet eerder dan dat afdoende behandeling heeft plaatsgevonden met een biocide of een ander middel dat geschikt is om de planten vrij te maken van de volwassen tijgermug;

 • c. verlaat de afgescheiden ruimte niet eerder dan dat afdoende behandeling heeft plaatsgevonden met een biocide of een ander middel dat geschikt is om de planten vrij te maken van de larven van de tijgermug;

 • d. wordt, gedurende de periode dat Lucky Bamboo zich in de afgescheiden ruimte bevindt, bij elke watertoevoeging steeds behandeld met het onder c bedoelde biocide of middel, door dit biocide of middel aan het water toe te voegen;

Artikel 4

 • 1 Voor de behandeling, bedoeld in artikel 3, beschikt de verhandelaar over een bestrijdingsplan.

 • 2 De verhandelaar beschikt voorts over een administratie waarin de gegevens die samenhangen met en betrekking hebben op de uitvoering van het bestrijdingsplan op een systematische wijze zijn vastgelegd.

Artikel 6

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel 5 in werking met ingang van 8 weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij horende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 april 2011

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Uitgegeven de derde mei 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven