Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma economie vwo)

[Regeling vervallen per 01-08-2015.]
Geldend van 01-08-2011 t/m 31-07-2015

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 april 2011, nr. VO/287640, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma economie vwo

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.;

Besluit:

Artikel II. Overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2015]

  • 2 In het schooljaar 2013–2014 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen economie vwo op basis van het examenprogramma zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen economie vwo op basis van het examenprogramma zoals dat luidde vóór inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

[Vervallen per 01-08-2015]

[Red: Wijzigt de Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma economie havo).]

Artikel IV. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011 en vervalt met ingang van 1 augustus 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina