Regeling vaststelling subsidieplafond Strategisch Onderzoek Deltares 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 30-04-2011 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 18 april 2011, nr. WJZ / 11036829, tot vaststelling van het subsidieplafond ten behoeve van Strategisch Onderzoek door de Stichting Deltares 2011

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 4, tweede lid, Subsidieregeling Stichting Deltares;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling Stichting Deltares, ten behoeve van Strategisch Onderzoek bedraagt voor het jaar 2011 € 10.527.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 april 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina