Besluit vaststelling bedragen ex artikelen 1359, 1399 en 1400 Boek 8 BW (beperking aansprakelijkheid vervoerder bij vervoer door de lucht)

Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 01-07-2011 t/m 27-12-2019

Besluit van 6 april 2011, houdende vaststelling van de bedragen waartoe de aansprakelijkheid van de vervoerder bij vervoer door de lucht is beperkt ter uitvoering van de artikelen 1359, 1399 en 1400 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 7 februari 2011, nr. 5685150/11/6, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op de artikelen 1359, 1399 en 1400 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 maart 2011, nr. W03.11.0031/11;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 30 maart 2011, nr. 5690961/11/6, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De schadevergoeding die de vervoerder mogelijkerwijs is verschuldigd uit hoofde van artikel 1359 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is beperkt tot een bedrag van 19 rekeneenheden per kilogram, zulks behoudens het bepaalde in artikel 1359 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 april 2011

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma

Uitgegeven de negenentwintigste april 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven