Besluit mandaat, volmacht en machtiging Inspectoraat-Generaal VROM en Voedsel en Waren Autoriteit Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 29-04-2011 t/m 31-12-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie respectievelijk de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Inspectoraat-Generaal VROM en Voedsel en Waren Autoriteit Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op het Organisatiebesluit 2008;

Gelet op het Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007;

Gelet op het Besluit ondermandaat en machtiging handhaving Inspectoraat-Generaal VROM 2009;

Gelet op de artikelen 85, 86 en 90 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie respectievelijk de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Aan de inspecteur-generaal, de plaatsvervangend inspecteur-generaal, het hoofd van de afdeling bestuurlijke boete van de Voedsel en Waren Autoriteit wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 90, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden respectievelijk tot het verrichten van alle verdere uitvoeringsmaatregelen die nodig zijn in verband met het in dit artikel bepaalde.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Aan de inspecteur-generaal en de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van:

voor zover het gaat om overtredingen met betrekking tot een biocide respectievelijk tot het verrichten van alle verdere uitvoeringsmaatregelen die nodig zijn in verband met het onder a, b en c bepaalde.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Aan de directeur, de plaatsvervangend directeur, de hoofdinspecteurs en de plaatsvervangend hoofdinspecteurs, alsmede het hoofd bedrijfsbureau van de Algemene Inspectiedienst wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van:

voor zover het gaat om overtredingen met betrekking tot een biocide respectievelijk tot het verrichten van alle verdere uitvoeringsmaatregelen die nodig zijn in verband met het onder a, b en c bepaalde.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Aan de inspecteur-generaal, de hoofddirecteur uitvoering en de directeuren-inspecteur van het Inspectoraat-Generaal VROM wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van:

voor zover het gaat om overtredingen met betrekking tot een biocide respectievelijk tot het verrichten van alle verdere uitvoeringsmaatregelen die nodig zijn in verband met het onder a, b en c bepaalde.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

Aan de inspecteur-generaal en de hoofddirecteur uitvoering van het Inspectoraat-Generaal VROM wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten op bezwaar tegen besluiten met betrekking tot biociden als bedoeld in de artikelen 1, 2, 3 en 4, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door een van hen in mandaat is genomen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1, 2, 3, 4 en 5 luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

voor deze:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betreffende functionaris aan wie mandaat is verleend).

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Inspectoraat-Generaal VROM en Voedsel en Waren Autoriteit Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 april 2011

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina