Regeling vaststelling model voor verklaring opgave zakelijke en financiële belangen [...] openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Geldend van 27-04-2011 t/m heden

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 april 2011, nr. CZW/WBI, 2011-2000120991, tot vaststelling van het model voor de verklaring voor de opgave van zakelijke en financiële belangen van een eilandgedeputeerde en een gezaghebber van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 49, vijfde lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Besluit:

Artikel 1

Het model voor de verklaring van een eilandgedeputeerde en een gezaghebber wordt vastgesteld zoals in de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Bijlage behorende bij artikel 1 van de regeling tot vaststelling van het model voor de verklaring voor de opgave van zakelijke en financiële belangen van een eilandgedeputeerde en een gezaghebber van de openbare lichamen bonaire, sint eustatius en saba

Verklaring

Ik

(naam)

(geboortedatum en -plaats)

(adres)

eilandgedeputeerde/gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire/Sint Eustatius/Saba met ingang van …. /tot en met…

gelet op de goede vervulling van mijn functie als eilandgedeputeerde/ gezaghebber;

gelet op de door mij afgelegde eed (of verklaring en belofte);

verklaar op de hoogte te zijn van de verplichtingen die de wet stelt inzake de opgave bij de Rijksvertegenwoordiger van zakelijke en financiële belangen van mij en mijn echtgenoot of door mij en mijn echtgenoot beheerd, van nevenfuncties van mij en de daaraan verbonden inkomsten of voordelen in welke vorm ook, alsmede de functies van mijn echtgenoot, binnen dertig dagen na (het aannemen van) mijn benoeming en wederom binnen dertig dagen na mijn ontslag/afloop van de benoemingstermijn;

verklaar op de hoogte te zijn van de in dit verband geldende wettelijke bepalingen waarin een ongehuwd samenlevende gelijkgesteld wordt met een echtgenoot;

doe hierbij een opgave als bedoeld in artikel 49, eerste lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

zakelijke belangen van meer dan USD 11 175

van mijzelf

van mijn echtgenoot

   
   
   
   
   
   
   
   
   

onroerende zaken

van mijzelf

van mijn echtgenoot

   
   
   
   
   
   
   
   
   

roerende zaken, op geld waardeerbare rechten, vorderingen en schulden van meer dan USD 11 175

van mijzelf

van mijn echtgenoot

   
   
   
   
   
   
   
   
   

nevenfuncties van mijzelf

inkomsten/voordelen

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

functies echtgenoot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verklaar ervan op de hoogte te zijn dat deze verklaring door de Rijksvertegenwoordiger voor tien jaar wordt bewaard en dat deze kan worden betrokken bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

verklaar ervan op de hoogte te zijn dat een onvolledige of onjuiste verklaring een strafbaar feit is;

aldus naar waarheid en volledig ingevuld.

(ondertekening)

(plaats en datum)

Terug naar begin van de pagina