Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur [...] de afdeling nautische zaken van de provincie Fryslân 2011

[Regeling vervallen per 22-04-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 21-04-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 april 2011, nr. 5692659/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur bij de afdeling nautische zaken van de provincie Fryslân

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het afdelingshoof nautische zaken van de provincie Fryslân van 18 januari 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket te Den Haag en de korpschef van de regiopolitie Friesland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-04-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 22-04-2016]

De personen, werkzaam in de functie van brug- en sluiswachter in dienst van de afdeling nautische zaken van de provincie Fryslân, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 22-04-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 22-04-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 13 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 22-04-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 22-04-2016]

  • 1 Het afdelingshoofd nautische zaken van de provincie Fryslân brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 22-04-2016]

Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt op grond van het gestelde in de paragraaf 4.2.3. van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar en de bijlage B-IV, ontheffing verleend van de aanvullende bekwaamheidseisen welke gelden voor het domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur.

Artikel 8

[Vervallen per 22-04-2016]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon in dienst van de afdeling nautische zaken van de provincie Fryslân, in de functie van brug- en sluiswachter, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 22-04-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 22-04-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur van de afdeling nautische zaken van de provincie Fryslân 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 april 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina