Regeling vaststelling verhoogd subsidieplafond ten behoeve van afhandeling aanvragen Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen

Geldend van 21-04-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 april 2011, nr. 2011-2000031222, tot vaststelling van een verhoogd subsidieplafond ten behoeve van de afhandeling van aanvragen op voet van de Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer,

Besluit:

Artikel 1

Bij de afhandeling van aanvragen om subsidie op grond van de Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen geldt voor 2010 een, op 15 december 2010 uitgeput zijnd, subsidieplafond van € 10.676.000,–.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 december 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 april 2011

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina