Mandaatbesluit beschikkingen ex artikel 4:18 Algemene wet bestuursrecht

[Regeling vervallen per 11-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2013.]
Geldend van 21-04-2011 t/m 31-10-2013

Mandaatbesluit betreffende het nemen van beschikkingen op grond van artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht

Artikel 1

[Vervallen per 11-12-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder

Artikel 2

[Vervallen per 11-12-2013]

De functionaris die bevoegd is een beschikking op aanvraag te nemen wordt mandaat verleend tot het nemen van aan die beschikking gerelateerde dwangsombesluiten.

Artikel 3

[Vervallen per 11-12-2013]

De Directeur Communicatie en diens plaatsvervanger wordt mandaat verleend tot het nemen van dwangsombesluiten die gerelateerd zijn aan primaire beschikkingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 4

[Vervallen per 11-12-2013]

De Directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en diens plaatsvervanger wordt mandaat verleend tot het nemen van dwangsombesluiten die gerelateerd zijn aan beschikkingen op grond van de Wet veiligheidsonderzoeken alsmede tot het nemen van dwangsombesluiten die gerelateerd zijn aan primaire beschikkingen betreffende inzageverzoeken op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.

Artikel 5

[Vervallen per 11-12-2013]

  • 1) De Directeur Juridische Zaken en diens plaatsvervanger wordt mandaat verleend tot het nemen van dwangsombesluiten die gerelateerd zijn aan besluiten op bezwaarschriften, tenzij deze bezwaarschriften betrekking hebben op besluiten die krachtens de Ambtenarenwet, De Militaire Ambtenarenwet 1931 en de Wet veiligheidsonderzoeken zijn genomen.

  • 2) De Directeur Juridische Zaken wordt bij uitsluiting mandaat verleend tot het beslissen op bezwaren die zich richten tegen een dwangsombesluit, tenzij het dwangsombesluit waartegen het bezwaar zich richt, namens mij door de Directeur Juridische Zaken is genomen.

Artikel 6

[Vervallen per 11-12-2013]

In de ondertekening van de dwangsombesluiten wordt het mandaat tot uitdrukking gebracht door gebruikmaking van het volgende ondertekeningsblok:

De Minister van Defensie

Voor deze,

(Functie van de gemandateerde)

(handtekening van de gemandateerde)

(naam van de gemandateerde)

Artikel 7

[Vervallen per 11-12-2013]

De bevoegdheid tot het nemen van de besluiten, bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5, wordt niet in ondermandaat verleend.

Artikel 8

[Vervallen per 11-12-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.

Dit besluit zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant en in de reeks ministeriële publicaties 10-003 van het Ministerie van Defensie.

’s-Gravenhage, 20 maart 2011

De

Secretaris-Generaal

van Defensie,

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina