Regeling bekostiging personeel PO BES 2011−2012

[Regeling vervalt per 01-08-2021.]
Geldend van 30-06-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 april 2011, nr. WJZ/287111 (2759), houdende regels voor het vaststellen van de bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2011−2012 (Regeling bekostiging personeel PO BES 2011−2012)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 103, eerste lid, 164, vierde lid, en 166 van de Wet primair onderwijs BES en de artikelen 17, 18, 19, 20, 21 en 22 van het Besluit bekostiging WPO BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Aanvullende bekostiging schoolleiding

Het bedrag, bedoeld in artikel 20, van het besluit, is voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum niet hoger is dan 97 leerlingen USD 14 825,83 en voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum hoger is dan 97 leerlingen USD 26 882,78.

Artikel 4. Vaststelling aanvullende bekostiging (zeer) kleine scholen

Het bedrag, bedoeld in de in de eerste kolom genoemde artikelen van het besluit, is het bedrag, genoemd in de tweede kolom bij het desbetreffende artikel:

Artikel

Bedrag

18 (zeer kleine scholen)

USD 143 134,55

19, tweede lid (kleine scholen voet)

USD 102 486,77

19, tweede lid (kleine scholen verminderingsbedrag)

USD 709,85

Artikel 5. Aanvullende bekostiging voor zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte

Het percentage, bedoeld in artikel 22, van het besluit is 10,5% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 6. Aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden

Het percentage, bedoeld in artikel 21, van het besluit is 8% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 7. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

De grondslag voor de omvang van de bekostiging, bedoeld in artikel 166, van de wet is 13% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 7a. Bijzondere bekostiging in verband met harmonisatie salarisschalen

 • 1 Het bevoegd gezag ontvangt bijzondere bekostiging voor zijn school of scholen in verband met de harmonisatie van de salarisschalen.

 • 2 De bijzondere bekostiging bedraagt een percentage van de bekostiging berekend met inachtneming van de artikelen 2 tot en met 4.

 • 3 Het percentage, bedoeld in het tweede lid, bedraagt voor de scholen op Bonaire 5,53%, voor de scholen op Sint Eustatius 5,98% en voor de scholen op Saba 6,46%.

Artikel 8. Bijzondere bekostiging: het overgangsbudget

 • 1 Het bevoegd gezag ontvangt voor zijn school of scholen bijzondere bekostiging indien de bekostiging, berekend met inachtneming van de artikelen 2 tot en met 7, minder bedraagt dan de personele uitgaven van het jaar 2009 van die school of scholen zoals deze naar het oordeel van de Minister zijn vastgesteld.

 • 2 De bijzondere bekostiging bedraagt het verschil tussen de personele uitgaven van het jaar 2009 van de school, zoals deze naar het oordeel van de Minister zijn vastgesteld en het totaal van de voor de school berekende bekostiging berekend met inachtneming van de artikelen 2 tot en met 7.

Artikel 9. Bijzondere bekostiging: aanvullende verhoging

De bijzondere bekostiging bedraagt 7,44% van de bekostiging, berekend met inachtneming van de artikelen 2 tot en met 7 en 8.

Artikel 10. Betaalritme

 • 1 De maandelijkse betaling van de bekostigingsbedragen voor personeelskosten, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 9 met uitzondering van artikel 7a, vindt plaats op grond van de volgende percentages:

  augustus

  7,13%

  september

  7,13%

  oktober

  7,13%

  november

  7,13%

  december

  7,15%

  januari

  9,33%

  februari

  9,33%

  maart

  9,33%

  april

  9,33%

  mei

  9,33%

  juni

  9,33%

  juli

  8,35%

 • 2 De bekostigingsbedragen bedoeld in artikel 7a worden in 1 termijn uitbetaald in 2012.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling heeft betrekking op het schooljaar 2011–2012 en vervalt met ingang van 1 augustus 2021, met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor het tijdvak waarvoor zij gelding had.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging personeel PO BES 2011–2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina