Verordening PT Plantgezondheidsfonds

[Regeling vervallen per 30-12-2012.]
Geldend van 27-03-2011 t/m 29-12-2012

Verordening van hel bestuur van het Productschap Tuinbouw van 25 januari 2011, houdende de instelling van een Plantgezondheidsfonds (Verordening PT Plantgezondheidsfonds)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op de artikelen 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw:

gehoord de Commissie voor boomkwekerijproducten. d.d. 15 december 2010;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 30-12-2012]

In de verordening wordt verstaan onder:

productschap

:

het Productschap Tuinbouw

bestuur

:

het bestuur van het productschap

fonds

:

het fonds bedoeld in artikel 2

boomkwekerijproducten

:

winterharde en half-winterharde houtgewassen die niet vervroegd of verlaat zijn, alsmede delen daarvan en voorts vaste planten en wortelstokken

Commissie

:

de commissie bedoeld in artikel 4

Quarantaine organismen (Q-organismen)

:

schadelijke organismen die vallen onder de werking van de Europese fytorichtlijn (Richtlijn 2000/29/EG van de Raad)

de Minister

:

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Artikel 2. Doelstelling

[Vervallen per 30-12-2012]

 • 1 Er is een fonds – te noemen het Plantgezondheidsfonds – dat ten doel heeft geldmiddelen bijeen te brengen ter (mede) financiering van:

  • a. een vergoeding aan ondernemers voor schade die het gevolg is van (een schadelijk organisme en) preventieve maatregelen of bestrijdingsmaatregelen, die de Minister heeft opgelegd ingevolge artikel 3 van de Plantenziektewet.

  • b. het ontwikkelen van voorwaarden op grond waarvan ondernemers aanspraak kunnen maken op een uitkering uit het fonds.

 • 2 Het fonds kan beslaan uit afzonderlijke rekeningen. Deze rekeningen zijn gekoppeld aan een specifieke gewasgroep:

  • a. er is een rekening voor boomkwekerijproducten;

  • b. voor gewassen van andere sectoren kan een afzonderlijke rekening worden ingesteld.

 • 3 Een uitkering uit het fonds ten aanzien van een specifieke gewasgroep is slechts mogelijk indien:

  • a. ten aanzien van die specifieke gewasgroep gestelde nadere regels als bedoeld in artikel 5, eerste lid en de uitvoeringsreglementen als bedoeld in artikel 5, tweede lid zijn vastgesteld en;

  • b. de fondsrekening voor die specifieke gewasgroep gevoed is met middelen vanuit een gewasspecifieke heffing als bedoeld in artikel 3.

Artikel 3. Inkomsten

[Vervallen per 30-12-2012]

 • 1 De middelen van het fonds worden tenminste verkregen uit de netto-opbrengsten van generieke heffingen welke worden geheven per gewasgroep.

 • 2 De in lid 1 bedoelde heffingen komen ten goede aan de ermee corresponderende rekening die voor die specifieke gewasgroep is ingesteld.

 • 3 Het fonds wordt gevoed met een eenmalige uilkering van de Minister. Deze uitkering is ten behoeve van een bijdrage in de extra keuringskosten voor boomkwekers in de bufferzone van Boskoop. Op deze uitkering is het bepaalde in artikel 2, derde lid, onderdeel b. niet van toepassing.

Artikel 4. Commissie Plantgezondheidsfonds

[Vervallen per 30-12-2012]

 • 1 Er is een Commissie Plantgezondheidsfonds.

 • 2 Het bestuur beslist – na advies van de Commissie – op aanvragen om uitkeringen uit het fonds.

 • 3 De Commissie bestaat uit:

  • a. vertegenwoordigers van LTO Nederland:

  • b. een vertegenwoordiger van Anthos;

  • c. een vertegenwoordiger van het productschap;

  • d. vertegenwoordigers van andere organisaties indien de werking van het fonds wordt uitgebreid.

 • 4 Eén van de vertegenwoordigers van LTO Nederland is voorzitter van de Commissie.

 • 5 De secretaris van de Commissie is een functionaris van het productschap.

Artikel 5. Besteding

[Vervallen per 30-12-2012]

 • 1 Het bestuur stelt na advies van de Commissie in overeenstemming met de doelstelling van artikel 2 nadere regels vast ten aanzien van uitkeringen ten laste van het fonds.

 • 2 Het bestuur stelt na advies van de Commissie uitvoeringsreglementen vast, waarin nadere voorwaarden worden gesteld aan de uitkeringen ingevolge het eerste lid.

Artikel 6. Beheer

[Vervallen per 30-12-2012]

 • 1 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.

 • 2 Het dagelijks bestuur van het productschap beheert het fonds.

Artikel 7. Slotbepalingen

[Vervallen per 30-12-2012]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PT Plantgezondheidsfonds.

Zoetermeer, 25 januari 2011

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina