Luchthavenregeling ASK Oldebroek

Geldend van 01-11-2010 t/m heden

Luchthavenregeling ASK Oldebroek

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 10.39 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. militaire helihaven: een op een militair oefenterrein gelegen militaire luchthaven voor gebruik door helikopters;

  • b. vliegtuigbeweging: een start of een landing van een helikopter;

  • c. hoveren: het stilhangen van een helikopter op geringe hoogte boven de grond.

Artikel 3

De militaire helihavens zijn gelegen te ASK Oldebroek en bestaan uit vier cirkelvormige gebieden met een straal van 50 meter rondom de coördinaat 52°22’01,43”N 005°51’42,34”E, de coördinaat 52°22’24,00”N 005°54’33,00”E, de coördinaat 52°23'30,00”N 005°55'06,00”E en de coördinaat 52°23’47,09”N 005°52’57,46”E, zoals aangegeven op de in de bijlage bij deze regeling opgenomen kaarten.

Artikel 4

De militaire helihavens staan uitsluitend open voor het landen en opstijgen van helikopters in gebruik bij de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.

Artikel 5

  • 1 Voor het in artikel 4 bedoelde luchthavenluchtverkeer wordt als grenswaarde voor de geluidbelasting voor de vier gebieden gezamenlijk een maximum van 400 vliegtuigbewegingen per jaar vastgesteld.

  • 2 Hoveren vindt plaats in aaneengesloten periodes van maximaal 15 minuten, met een maximum van 180 minuten per dag.

Artikel 6

Het luchthavenluchtverkeer vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de in- en uitvliegroutes die zijn aangegeven op de in de bijlage bij deze regeling opgenomen kaarten.

Artikel 7

  • 1 Geen luchtverkeer vindt plaats voor 06.00 uur en na 22.00 uur.

  • 2 Het eerste lid vindt geen toepassing in geval van dringende operationele noodzaak.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 oktober 2010

De

Minister

van Defensie,

E. van Middelkoop

Bijlage

Bijlage 248814.png

Kaart schaal 1:10.000 ligt ter inzage bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit te Den Haag.

Bijlage 248815.png

Kaart schaal 1:10.000 ligt ter inzage bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit te Den Haag.

Bijlage 248816.png

Kaart schaal 1:10.000 ligt ter inzage bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit te Den Haag.

Bijlage 248818.png

Kaart schaal 1:10.000 ligt ter inzage bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit te Den Haag.

Terug naar begin van de pagina