Luchthavenregeling Brunssum S

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 01-11-2010 t/m 30-06-2014

Luchthavenregeling Brunssum S

De Minister van Defensie

Gelet op artikel 10.39 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. militaire helihaven: een op een militair terrein gelegen militaire luchthaven voor gebruik door helikopters;

  • b. vliegtuigbeweging: een start of een landing van een helikopter.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling is van toepassing op de militaire helihaven Brunssum S.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2014]

De militaire helihaven is gelegen te Brunssum en bestaat uit een cirkelvormig gebied met een straal van 50 meter rondom de coördinaat 50°56'24,92”N 006°00'02,82”E, zoals aangegeven op de in de bijlage bij deze regeling opgenomen kaart.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2014]

De militaire helihaven staat uitsluitend open voor het landen en opstijgen van helikopters in gebruik bij de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2014]

Voor het in artikel 4 bedoelde luchthavenluchtverkeer wordt als grenswaarde voor de geluidbelasting een maximum van 50 vliegtuigbewegingen per jaar vastgesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2014]

Het luchthavenluchtverkeer vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de in- en uitvliegroutes die zijn aangegeven op de in de bijlage bij deze regeling opgenomen kaart.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2010.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Luchthavenregeling Brunssum S.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 oktober 2010

De

Minister

van Defensie,

E. van Middelkoop

Bijlage

[Vervallen per 01-07-2014]

Bijlage 248797.png

Kaart schaal 1:10.000 ligt ter inzage bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit te Den Haag.

Terug naar begin van de pagina