Luchthavenregeling Arnhemse Heide

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-11-2010 t/m heden

Luchthavenregeling Arnhemse Heide

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 10.39 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. militaire helihaven: een op een militair oefenterrein gelegen militaire luchthaven voor gebruik door helikopters;

 • b. vliegtuigbeweging: een start of een landing van een helikopter;

 • c. hoveren: het stilhangen van een helikopter op geringe hoogte boven de grond.

Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op de militaire helihaven op het militaire oefenterrein Arnhemse Heide.

Artikel 3

De militaire helihaven is gelegen te Arnhem en bestaat uit een cirkelvormig gebied met een straal van 50 meter rondom de coördinaat 52°02’49,23”N 005°54’18,00”E, zoals aangegeven op de in de bijlage bij deze regeling opgenomen kaart.

Artikel 4

De militaire helihaven staat uitsluitend open voor het landen en opstijgen van helikopters in gebruik bij de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.

Artikel 5

 • 1 Voor het in artikel 4 bedoelde luchthavenluchtverkeer wordt als grenswaarde voor de geluidbelasting een maximum van 100 vliegtuigbewegingen per jaar vastgesteld.

 • 2 Hoveren vindt plaats in aaneengesloten periodes van maximaal 15 minuten, met een maximum van 180 minuten per dag.

Artikel 6

Het luchthavenluchtverkeer vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de in- en uitvliegroutes die zijn aangegeven op de in de bijlage bij deze regeling opgenomen kaart.

Artikel 7

 • 1 Geen luchtverkeer vindt plaats:

  • a. op vrijdag na 16.00 uur;

  • b. op zaterdag voor 10.00 uur en na 17.00 uur, en

  • c. op zon- en feestdagen.

 • 2 Op maandag tot en met donderdag vinden voor 09.00 uur en na 23.00 uur geen grootschalige helikopterverplaatsingen plaats.

 • 3 Het eerste lid vindt geen toepassing in geval van dringende operationele noodzaak.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 oktober 2010

De

Minister

van Defensie,

E. van Middelkoop

Bijlage

Bijlage 248795.png

Kaart schaal 1:10.000 ligt ter inzage bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit te Den Haag.

Naar boven