Luchthavenregeling Assen

Geldend van 01-11-2010 t/m heden

Luchthavenregeling Assen

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 10.39 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. militaire helihaven: een op een militair terrein gelegen militaire luchthaven voor gebruik door helikopters;

  • b. vliegtuigbeweging: een start of een landing van een helikopter.

Artikel 3

De militaire helihaven is gelegen op het terrein van de Johan Willem Friso Kazerne te Assen en bestaat uit een cirkelvormig gebied met een straal van 50 meter rondom de coördinaat 52°59'31,40"N 006°31'58,15"E, zoals aangegeven op de in de bijlage bij deze regeling opgenomen kaart.

Artikel 4

De militaire helihaven staat uitsluitend open voor het landen en opstijgen van helikopters in gebruik bij de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.

Artikel 5

Voor het in artikel 4 bedoelde luchthavenluchtverkeer wordt als grenswaarde voor de geluidbelasting een maximum van 100 vliegtuigbewegingen per jaar vastgesteld.

Artikel 6

Het luchthavenluchtverkeer vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de in- en uitvliegroutes die zijn aangegeven op de in de bijlage bij deze regeling opgenomen kaart.

Artikel 7

  • 1 Geen luchtverkeer vindt plaats voor 06.00 uur en na 22.00 uur.

  • 2 Het eerste lid vindt geen toepassing in geval van dringende operationele noodzaak.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 oktober 2010

De

Minister

van Defensie,

E. van Middelkoop

Bijlage

Bijlage 248789.png

Kaart schaal 1:10.000 ligt ter inzage bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit te Den Haag.

Terug naar begin van de pagina