Beleidsregel betaling bestuurlijke boete onverzekerden

[Regeling vervallen per 15-01-2017 met terugwerkende kracht tot 01-01-2017.]
Geldend van 01-04-2011 t/m 01-01-2017

Beleidsregel betaling bestuurlijke boete onverzekerden

Het College voor zorgverzekeringen,

Heeft in zijn vergadering van 31 maart 2011 besloten:

Artikel 1

[Vervallen per 15-01-2017]

  • 2 In afwijking van het eerste lid kan het college de verzekeringsplichtige een betalingsregeling aanbieden. De betalingsregeling houdt in dat de verzekeringsplichtige de bestuurlijke boete in drie gelijke maandelijkse termijnen betaalt. Het college brengt geen wettelijke rente in rekening over de termijn waarover de betalingsregeling loopt.

  • 3 Indien de verzekeringsplichtige de boete niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan wel indien hij zich niet aan de betalingsregeling houdt, maant het college de verzekeringsplichtige één maal aan om binnen twee weken de boete te betalen dan wel de termijnbetalingen te hervatten. Vindt geen nakoming plaats, dan vervalt de betalingsregeling en gaat het college onverkort over tot de invordering van het gehele openstaande bedrag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Voorzitter Raad van Bestuur,

P.C. Hermans

Terug naar begin van de pagina