Regeling kostenverhaal energie 2011

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 13-04-2011 t/m 30-06-2011

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 4 april 2011, nr. WJZ/11035338, houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Besluit kostenverhaal energie (Regeling kostenverhaal energie 2011)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Besluit kostenverhaal energie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

De bedragen die in 2011 verschuldigd zijn voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kostenverhaal energie, zijn:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

De bedragen die netbeheerders in 2011 verschuldigd zijn op grond van artikel 3 van het Besluit kostenverhaal energie zijn:

  • a. € 889.055 voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;

  • b. € 1.280.114 voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet;

  • c. € 4.754, vermeerderd met een bedrag dat de som is van het aantal aansluitingen op 31 december 2009 op het door een netbeheerder beheerde net vermenigvuldigd met € 0,121 voor de netbeheerders, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van de Elektriciteitswet 1998, niet zijnde de in onderdeel a genoemde netbeheerder;

  • d. € 3.218, vermeerderd met een bedrag dat de som is van het aantal aansluitingen op 31 december 2009 op het door een netbeheerder beheerde net vermenigvuldigd met € 0,125 voor de netbeheerders, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Gaswet, niet zijnde de in onderdeel b genoemde netbeheerder.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kostenverhaal energie 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 april 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina