Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Zuidwest Nederland 2011

[Regeling vervallen per 13-04-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 12-04-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 april 2011, nr. 5688407/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Sportvisserij Zuidwest Nederland

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Sportvisserij Zuidwest Nederland van 16 december 2010, welke ik ontving op 4 februari 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket te Den Haag en de korpschef van de regiopolitie Midden en West Brabant;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-04-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 13-04-2016]

De personen, werkzaam in de functie van flora- en faunabeheerder in dienst van de Sportvisserij Zuidwest Nederland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 13-04-2016]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 13-04-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 13-04-2016]

 • 2 Maximaal 20 personen van de buitengewoon opsporingsambtenaren, genoemd in artikel 4, niet zijnde de personen genoemd in dit artikel in het eerste lid, zijn bevoegd bij de opsporing van de strafbare feiten waarvoor zij zijn beëdigd, gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 en daarbij gebruikmaken van handboeien, een (korte) wapenstok, pepperspray en een vuurwapen.

Artikel 6

[Vervallen per 13-04-2016]

Artikel 7

[Vervallen per 13-04-2016]

 • 1 De voorzitter van het bestuur van de Sportvisserij Zuidwest Nederland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 13-04-2016]

De akten afgegeven op het besluit genoemd in artikel 8, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 13-04-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 11

[Vervallen per 13-04-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Zuidwest Nederland 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 april 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina