Besluit aanwijzing toezichthouders van de Bank voor de openbare lichamen BES

[Regeling vervallen per 28-08-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.]
Geldend van 09-04-2011 t/m 30-06-2012

Besluit van De Nederlandsche Bank N.V. van 6 april 2011 houdende de aanwijzing van personen die in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES, de Wet toezicht trustwezen BES en de Pensioenwet BES (Besluit aanwijzing toezichthouders van de Bank voor de openbare lichamen BES)

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2012]

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES, de Wet toezicht trustwezen BES of de Pensioenwet BES zijn belast de medewerkers van de Bank met de functie van bedrijfsanalist, toezichthouder of toezichthouder-specialist die zijn belast met het BES-toezicht, alsmede de divisie-directeuren en de afdelingshoofden van de organisatie-onderdelen van de Bank die zijn belast met het BES-toezicht.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders van de Bank voor de openbare lichamen BES.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 6 april 2011

De Nederlandsche Bank N.V.,

H.J. Brouwer,

directeur

Terug naar begin van de pagina